Zapomněl(-a) jste heslo?

Michal Ševčík - Partner WT pro oblast HR, vzdělávání a rozvoj (ČJ,AJ,PL)

Michal od roku 2003 působil na manažerských pozicích v sektoru B2C a B2B. Od roku 2006 se věnoval rozvoji obchodních aktivit na zahraničních trzích s akcentem na schopnosti výběru vhodných členů týmů, odpovědnost za jejich úspěšnou adaptaci, pozdější rozvoj, stabilizaci výkonu a výsledků celých týmů. Pro tyto manažerské aktivity byly a nadále jsou vyžadovány především znalosti a dovednosti z oblasti HR, tréninku, lidského potenciálu a výkonových předpokladů v symbióze s jejich implementací do praxe. Znalost oboru HR byla prohlubována do té míry, že od roku 2015 Michal působí jako konzultant pro rozvoj obchodních týmů, trenér, poradce pro osobní rozvoj a certifikovaný partner WORKtest.

  • Michał rozpoczął pracę na stanowiskach kierowniczych w sektorze B2C i B2B w roku 2003. Od 2006. roku zajmuje się rozwojem działalności biznesowej na rynkach zagranicznych z akcentem na umiejętność doboru odpowiednich członków zespołów, odpowiedzialność za udaną adaptację, późniejszy rozwój, stabilizację wydajnośći i wyniki całych zespołów. Dla tych działań zarządzania były i nadal są wymagane w szczególności wiedza i umiejętności w zakresie HR, szkoleń, potencjału ludzkiego i założeń dotyczących wydajności w symbiozie z ich realizacją w praktyce. Wiedza HR została pogłębiona do tego stopnia, że od 2015 roku Michał pracuje jako coach, konsultant ds. rozwoju osobistego i certyfikowany partner WORKtest.
  • Michal started working in management positions in B2C and B2B sector in y.2003. Since y.2006 he has been engaged in the development of business activities in foreign markets with an emphasis on the ability to select suitable team members, the responsibility for their successful adaptation, later development, stabilization of performance and the results of the entire teams. For these management activities have been and continue to be required in particular knowledge and skills in the field of HR, training, human potential and performance assumptions in symbiosis with their implementation in practice. HR knowledge has been deepened to the extent that since 2015 Michal has been working as a team development consultant, coach, personal development consultant, and a certified WORKtest partner.

 

 

Michal Ševčík

 

zpět