Zapomněl(-a) jste heslo?

Unikátnost systému WORKtest

WORKtest je jediný psychogeometrický systém svého druhu. Jedná se o komplexní řešení projektivní metody, která neumožňuje stylizace na vědomé úrovni. Svým přístupem a rozsahem předčil dotazníkové i projektivní diagnostické metody. Tým vývojářů a odborníků (psychologů) z ČR, mající bohaté praktické zkušenosti s celou řadou diagnostik, dokázal relevantně zhodnotit a porovnat efektivnost různých psychodiagnostických postupů, a tím zodpovědět otázku, v čem je WORKtest® jedinečný.

Doposud nebyl vyvíjen podobný maximálně ucelený systém, proto se WORKtest stává jedinečným nástrojem,
právem klienty a odborníky označovaným jako CT lidských zdrojů.

 • Validita platnost (zda test měří skutečně to, co měřit má) je podle poslední validizační studie 92 %. Test přesně měří a hodnotí jasně nadefinovaná kritéria, a to v procentuálním vyjádření.
 • Objektivita softwaru – 99,6 %. Výstupy jsou vysoce profesionální, přehledné, s jasným popisem hodnotících kritérií (generované včetně grafů v PDF zprávách). Do vyhodnocování nezasahuje subjektivita člověka, ale jedná se o přesnou matematickou analýzu. Jasně definované položky jsou srozumitelné i laikům.
 • Reliabilita  spolehlivost měření – míra spolehlivosti testovacího nástroje je 96 % (při opakovaném měření dosahujeme stejných výsledků). Měření však musí probíhat s minimálním časovým odstupem (testování po třech měsících. V případě měření po delším časovém období (po 6 měsících) jsme schopni zachytit i vývoj měřeného jedince.
 • Unikátnost – WORKtest® je založen na unikátní psychometrické metodice, která se zabývá měřením potenciálu člověka v maximální šíři (provázanost všech výsledků), a to v rámci jednoho testu.
 • Neovlivnitelnost – test nelze vědomě probandem (testovaný) zkreslit, ani není možné se při jeho vyplňování stylizovat.
 • Rozsah diagnostikování z jednoho testu – Hodnotí 300 nejrůznějších kritérií (položek), které se vztahují k profesnímu a osobnostnímu výkonu.
 • Měření rizik WORKtest® se jako jediný psychodiagnostický systém cíleně zaměřuje na rizikový lidský kapitál. Měří konkrétní rizikové faktory (50 kritérií z jednoho testu) odrážející současné chování jedince v pracovním procesu, a to včetně korupčního chování a jednání.
 • Flexibilita WORKtest® je flexibilní a vysoce variabilní psychodiagnostický nástroj nové generace. Reaguje na specifické požadavky každé společnosti i jednotlivce.
 • Benchmnarking  je nadstandardní využití systému pro porovnávání měření a poměřování výstupů jednotlivců i skupin v čase.
 • I-Recruitmement – systém je doplněn katalogy standardních i firemních pracovních pozic, kterých je nyní cca 2 500 (a dále se doplňují). Díky tomuto katalogu lze měřit vhodnost jedince na konkrétní pracovní pozici a vzájemně poměřovat více kandidátů při výběrových řízeních.
 • Hodnocení psychické odolnosti řidičů z povolání a vybodovaných řidičů – je první systém, který lze použít i pro měření profesní způsobilosti řidičů z povolání a tzv. vybodovaných řidičů. Je používán spolu s ostatními doporučenými testy asociace dopravní psychologie. Zaměřuje se na rizikové chování v dopravních situacích.
 • Jednoduchost – využívání této testové metody je praktické, jednoduché, rychlé a především efektivní. Dostupnost výsledků je okamžitá.
 • Integrita – systém vám zajistí plnou integritu a soulad s firemní identitou a procesy.
 • Firemní hodnoty – systém psychodioagnostiky se plně zaměřuje i na firemní hodnoty. 
 • Neomezený přístup – není nutné kupovat softwarové či hardwarové vybavení, celý systém funguje online s možností přístupu z jakéhokoliv počítače. Pro některé skupiny lze použít i systém tužka-papír.
 • Finanční návratnost WORKtest® je první i v tom, že ušetří vaše peníze. Vzhledem k rozsahu a přesnosti je finančně nejvýhodnější, s následnou výraznou úsporou nákladů. Investované prostředky se ihned vrátí. 

 

KOMPLEXNOST ŘEŠENÍ
 „VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ Z JEDNOHO TESTU, VŠE VZÁJEMNĚ KORELUJÍCÍ“ A PROVÁZAVÉ

Genialita je v jednoduchosti a systému.

 

Desatero WORKtestu:

 1. WORKtest® je první online psychodiagnostický software vyvíjený výhradně pro potřeby pracovní psychologie a HR. Je zaměřený na komplexní měření a poměřování výkonového, osobnostního, rizikového a rozvojového potenciálu jedince (zaměstnance) a má společenský význam v boji proti korupci.
 2. Od počátku vývoje byl koncipován jako softwarové řešení, které nadstandardně umožňuje uživateli využívat ty části, reporty a funkcionality, které jsou pro něho v danou chvíli potřebné. Softwarové řešení nám umožnilo ověřováním v praxi – po dobu 12 let – snížit chybovost často se vyskytující u dotazníků související s nižší prediktivní validitou a tak je nahradit.
 3. Komplexní psychodiagnostický nástroj 21. století, který jako jediný umožňuje z jednoho širokospektrálního testu vyhodnotit všechny potřebné informace pro práci HR (Human Resources). Dokáže najednou změřit 300 nejrůznějších hodnoticích kritérií a 2500 konkrétních pracovních pozic.
 4. Pracuje na lokální i globální úrovni s normami pracující populace. Vytváří nejrůznější kompetenční modely, ad hoc analýzy, reporty, SWOT a další výstupní zprávy včetně rozvojových plánů. 
 5. Zaměřuje se na výkon, chování, firemní hodnoty, integritu, spokojenost a angažovanost lidí ve firmě. Klade důraz na komplexní přístup k osobnosti a praktickou aplikaci v prostředí HR (Human Recourses). 
 6. Vykazuje vysokou míru spolehlivosti (reliability) a platnosti (validity) po dobu svého vývoje od roku 1996. Samotná metoda WORKtest® stejně jako Rorschachův test pracuje na principu projektivní metody, která znemožňuje stylizaci, zkreslování výsledků, či vědomé ovlivňování výsledků.
 7. Přináší výraznou časovou i finanční úsporu při náborech a výběrových řízeních. Je určen pro malé, střední i velké společnosti. Umožňuje vytvářet výzkumy, benchmarkuje (porovnává) výstupy jednotlivců, týmů i firem na lokální i globální úrovni, měří a porovnává výsledky v časovém horizontu, nabízí konkrétní opatření.
 8. Test integrity zaručuje způsob, jak ve firmě udržet angažované, výkonné a spokojené zaměstnance a tím udržet organizaci zdravou a prosperující.
 9. Zaměřuje se na aktuální rizikové a kontraproduktivní faktory v chování jedince, podvodná jednání, machinace, porušování etických kodexů a norem, korupční chování a další.
 10. Zaměřuje se na oblast školní populace, umožňuje naplno využít a uplatnit potenciál dítěte a dorostu.
zpět