🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Emoční Inteligence – Kdy emoce vedou k úspěchu a kdy k pádu

recruitment
kouč a assessment

Kdy emoce vedou k úspěchu a kdy k pádu?

Emoční inteligence (EI), je zásadní aspekt v oblasti HR řízení lidských zdrojů a řízení talentů. Stává stále více relevantní ve světě, kde jsou pracovní vztahy a interpersonální dovednosti neocenitelné a v mnoha firmách jsou na vysoké úrovni.

Psychologové a sociologové se shodují, že pro uplatnění se v reálném světě je rozhodující právě inteligence emoční (EQ). Věhlasný americký psycholog Daniel Goleman říká, že za vším, co člověk dokáže, je dvacet procent IQ a osmdesát EQ.

Emoční inteligence, je schopnost chápat a spravovat naše vlastní emoce a emoce lidí kolem nás. Jedná se o umění rozpoznávat, co cítíme, umět tyto emoce ovládat, a také porozumět pocitům ostatních. To vše nám pomáhá lépe se orientovat ve vztazích a sociálních situacích. Jednoduše řečeno, emoční inteligence je o tom, jak dobře rozumíme svým citům a citům ostatních, jak si s nimi poradíme a jak se díky nim lépe zapojíme do světa kolem nás.

Emoční inteligence a Agilita jsou v rámci diagnostiky WORKtest považovány za zásadní schopnosti dovednosti. Mají vyšší váhu než IQ. Naše metody umožňují jejich měření i v čase, přičemž výsledky jsou zobrazeny v přehledných grafech níže.

Tento článek nabízí podrobný pohled na přínos emoční inteligence pro profesní rozvoj a zároveň upozorňuje na možná rizika spojená s jejím nadbytkem či nedostatkem. Zdravá míra emoční inteligence je mezi 65-70 %.

Klíčové výhody EI 

Sebeuvědomění a seberegulace:

Analýzy WORKtest ukazují, že vysoká míra sebeuvědomění a seberegulace v práci přispívá k efektivnějšímu rozhodování a lepšímu zvládání stresových situací.

Tyto dovednosti jsou neocenitelné pro rozvoj sebemotivace a efektivního vedení.

Sociální uvědomění a dovednosti v managementu:

Sociální uvědomění a dovednosti jsou klíčové pro budování silných pracovních i osobních vztahů, což je důležité pro řízení talentů a optimalizaci fluktuace zaměstnanců.

Význam EI ve zdělávání:

EI hraje zásadní roli v procesu vzdělávání a rozvoje talentů, zvyšuje produktivitu a pomáhá v řízení fenoménu současné doby, jako je Quiet Quitting. Významnou roli hraje zejména ve vztazích na pracovištích, kdy ovlivňuje míru spokojenosti – Well-being.

Potenciální Rizika EI

Přemíra Emotivity (EI):

Nadměrné projevy emocí mohou vést k vztahovačnosti a urážlivosti, což má negativní dopad na pracovní prostředí a klima v týmu. Vysoká míra EI je jednou z příčin syndromu vyhoření, neb se jedinci nad míru zaměřují na řešení svých problémů, či problému jiných a tím si zatěžují svůj energetický potenciál, zejména pak psychicko-emoční energii a mentální. Tento úbytek energie se projevuje jak v prokrastinaci, tak zejména v únavě vedoucí ke stagnaci a vyhořelosti. V dlouhodobém horizontu únavy se pak jedinec dostává do paralýzy. přemíra EI, rovněž může vést ke konfliktnosti, pokud se setká jedinec s protějškem, který má nižší míru EI.

Nedostatek  emotivity (EI):

Nedostatek EI může vést k citové odtažitosti a nezaujatosti, což komplikuje komunikaci a budování důvěry, základních pilířů efektivního HR řízení talentů a lidských zdrojů. Nedostatek Emoční inteligence se nejvíce projevuje v týmové práci, vedení a řízení týmů, manažerské práci, klientské péči se zaměřením na zákazníka a také Quiet Quittingem. Manažeři, kteří postrádají tyto složky, pravděpodobně v sociálních dovednostech hůře uspějí. Poruchy emotivity se mohou projevovat citovým zhrubnutím, otupěním citů nebo naopak silnými afekty či nadměrnou lítostí. 

Závěrem může konstatovat, že:

Emoční inteligence je důležitá, ale je třeba najít rovnováhu. EI je nezbytným nástrojem pro úspěšné HR řízení a osobní rozvoj. Správné využití EI může vést k vyšší efektivitě, lepším vztahům a celkovému profesnímu růstu, zejména pak  firemnímu zdraví, vitalitě týmu  a Well-beingu.

Ve WORKtestu v rámci EI zdůrazňujeme význam sebepoznání, sebeřízení, seberegulace, sociálního uvědomění, stejně jako sebemotivace pro dosažení optimálního výkonu a spokojenosti v práci. V diagnostice se zaměřujeme primárně na hodnotící kritéria, které spolu souvisí a dávají kontext v měření této dovednosti.

EI vnímáme jako dynamický a měnitelný proces, nikoli jako statickou vlastnost. Klíčem je nejen schopnost jednotlivců sebeuvědoměním efektivně řídit své emoce, ale také schopnost empatické reakce na emoce druhých. Tento komplexní přístup je nejen základem pro efektivní vedení týmů a úspěšnou týmovou spolupráci, ale také pro osobní růst a seberealizaci každého jednotlivce. Zároveň jsme si vědomi, že nadměrná EI může vést k emočním dysbalancím v sociálních interakcích, stejně jako nedostatek EI může způsobovat citovou odtažitost a chlad ve vztazích, v kontextu pak nepohody na pracovišti. Proto je důležité neustále hledat rovnováhu a neustále se v oblasti EI rozvíjet.

Zajímají nás data: Jaký vliv má Emoční inteligence na 10 kompetencí, které jsme do kompetenčního modelu diagnostiky vybrali?

EI má značný vliv na sociální zralost, míru spokojenosti, manažerskou odpovědnost a má pozitivní vliv na perspektivu jedince ve firmě. Je tedy zřejmé, že rozvoj a posilování EI je pro jednotlivce i firmy vysoce prospěšné.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že loajalita nemusí být přímo spojena s EI, přestože mnohé firmy tuto vlastnost ve své firemní kultuře vysoce hodnotí. Tento poznatek nám naznačuje, že EI je složitější a rozměrnější dovednost, než se může na první pohled zdát, a její vliv může být v různých kontextech různě projevován.

Pozitivním jevem je že zdravá míra EI má pozitivní vliv na rizikové faktory chování lidí ve firemním prostředí, jak je vidět v grafu.

worktest_EI_data

Pokud vás zajímá, jak se empatie projevuje v emoční inteligenci našeho vzorku lidí, naše výsledky poskytují zajímavý pohled. Zjišťujeme, že míra empatie není v našem vzorku příliš vysoká, což odráží současné trendy v chování lidí. Jak je patrné z grafu, empatie v našem vzorku je nižší než průměr populace. Toto zjištění může být obzvláště relevantní pro pozice zaměřené na klientskou péči nebo support, kde jsou tyto data mimořádně důležitá. Výsledky tedy mohou posloužit jako inspirace pro vývoj a zlepšování těchto oblastí ve vaší firmě.

Empatie je ostatně sama o sobě  hůře uchopitelná, neb se jedná se o emocionální ztotožnění s viděním, slyšením i chápáním jednání jiných osob, a to není fakt jednoduché, i když se to na první pohled zdá jako jednoduchá dovednost “ no co, je to vcítění, tak ať se vciťuje, z ní z firem, za to je v obchodě placený“.

worktest_EI_data_2

 

Využijte naše důkladné analýzy a benchmark k posílení schopností vašeho týmu v oblasti empatie a emocionální inteligence.  Kontaktujete nás, rádi vám pomůžeme či poradíme.

Česká verze

English version

Русская версия