🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Psychotesty a dotazníky vs. WORKtest

Psychotesty jsou zlidovělým názvem pro psychodiagnostický test neboli metodu, jejímž úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, případně dalších charakteristik individua. 

recruitment
recruitment
assessment

Původně se psychotesty využívaly hlavně pro stanovení úrovně rozvoje inteligence v klinické praxi a při náboru vojáků do vojenské služby. V dnešní době se však stále více rozšiřují do běžné praxe ve firmách a do práce s lidskými zdroji.

S psychotesty se tak můžeme setkat u výběrových řízení na volná pracovní místa, nebo při plánování kariéry a identifikaci potřeb pro vzdělávání. Dále pak u různých auditů, které zjišťují motivaci a spolehlivost zaměstnanců, nebo při hodnocení zaměstnanců po určitém časovém období.

Dotazníky versus psychotesty WORKtest

Dotazníky jsou metody založené na otázkách nebo výpovědích, k nimž se testovaná osoba vyjadřuje a sděluje nám tak, jak si myslí, že by v určité situaci reagovala.

Dotazníky jsou metody založené na otázkách nebo výpovědích, k nimž se testovaná osoba vyjadřuje a sděluje nám tak, jak si myslí, že by v určité situaci reagovala. Výsledky dotazníků jsou závislé na schopnosti introspekce testovaného jedince a také na tom, na kolik se rozhodne být upřímný a otevřený. Mimo jiné většina lidí nemá dostatek sebekritiky či nadhledu, aby byli schopni „objektivně“ posoudit sami sebe. Ani validizační škály a tzv. lži skóre nejsou zárukou kontroly správného vyplňování. Dotazníky tedy nehodnotí, jaká vyšetřovaná osoba je, ale jak se vidí, nebo dokonce jaká by chtěla být. Vyloučit stylizace a manipulace s výsledkem při vyplňování dotazníku je možné pomocí tzv. Ipsativních otázek. Nicméně, mezi známými metodiky je velmi málo ipsativních dotazníků z toho důvodu, že jejich vývoj vyžaduje značné časové a inteligentní nákladů. Výhodou dotazníků sice bývá snadné a rychlé vyhodnocení, ale jsou naprosto nevhodné do oblasti HR, kde většina lidí se snaží budovat svůj dobrý image a ovlivňovat tak dojem ostatních. Výsledky dotazníkového šetření jsou tak zkreslené a jejich přesnost je mezi 45 a 60 %.

WORKtest je díky svému projektivnímu způsobu práce s metodou psychogeometrie, objektivitě a téměř zanedbatelné subjektivitě přesný nad 85 % a výše. Test-retestová reliabilita testu u různých stupnic v rámci 0,86-0,94. Spolehlivost testovali jsme v období 2009 (N = 5000) a 2011 (N = 3000) pro 300 kritérií z 8 auditů: Morální stabilita, Interpersonální schopnosti a dovednosti, Obchodní schopnosti a dovednosti, Výkonové předpoklady, Psychická stabilita, Styly myšlení, Motivace, Rizika a limity. Opakované testování se provádí po 6 týdnech. Spolehlivost byla definována prostřednictvím výpočtu korelace mezi výsledky v prvním a druhém testování. Intra-rater reliabilita byla definována pomocí metody shody (sebe-posuzovatele s WORKtestem® a mezi sebe-posuzovatelem a posuzovateli navzájem) v 2011 roce jsou na 88,4 % (245 kritéria, vzorek 79 lidí který pracovali v jedné organizaci), a v 2012 roce jsou na 94,2 % (32 kritéria, vzorek 89). Můžeme se proto o něj opřít při našem rozhodování téměř s jistotou a dosáhneme velmi komplexního profilu testovaného jedince, o čem svědčí i naše reference a komerčně ověřený systém.

Výkonové metody a testy schopností versus psychotesty WORKtest

Výkonové testy jsou zaměřeny na výkon, nikoli na pracovní výkon (energii), ale na úspěch či neúspěch. Mezi ně řadíme testy inteligence, testy paměti, pozornosti nebo zkoušky kreativity.

Výsledky výkonových testů jsou nezávislé na subjektivních úmyslech testované osoby zkreslit výsledek. Dosahují tak poměrně vysoké míry objektivity i z hlediska toho, že je velmi jednoznačná interpretace a nedochází tak ke zkreslení ani interpretem výsledků. Jejich nevýhodou však je velmi úzké zaměření a časová náročnost. Abychom tak poznali některé způsoby myšlení testovaných, tak musí absolvovat dlouhé a náročné testování a získáme tím jen několik charakteristik. WORKtest® se však zaměřují na celou šíři nejen stylů myšlení, ale i osobnosti a za mnohem kratší dobu se dobereme komplexnějších a přesnějších výsledků.

Projektivní metody versus psychotesty WORKtest

Projektivní metody konfrontují jedince s podnětovou situací, která je značně neurčitá, málo strukturovaná a existuje možnost značného počtu odpovědí. Tyto metody fungují na principu projekce, kdy to co má člověk uvnitř sebe, své myšlenky a pochody, promítne do nespecifického materiálu a nevědomě tím odhalí své vnitřní charakteristiky. Většina projektivních metod dosahuje komplexního obrazu testovaného jedince s minimální možností zkreslovat výsledky. Zde ale záleží na zkušenostech psychologa, který výsledky interpretuje a stráví tím většinou mnoho času. Tyto testy jsou velmi subjektivní, a proto výsledky jednoho člověka interpretované dvěma různými psychology nikdy nebudou zcela stejné. U administrace projektivní metody musí být přítomný psycholog a administrace se většinou dělá individuálně, proto je toto měření poměrně náročné na provedení a čas.

WORKtest patří do skupiny projektivní metod, tzv. impresivních projektivní metod (metody výběru a rozhodnutí). Jedná o přesnou matematickou analýzu a grafické zobrazení výsledků softwarem. Nedochází tak ke zkreslování, či záměně významu hodnoticího kritéria.  Na výsledky se uživatel může spolehnout. Worktest je možné administrovat skupinově a nemusí být přítomný psycholog u administrace a ani u vyhodnocení, ačkoli si naše společnost zakládá na tom, aby konzultace s klienty vedli lidé s psychologickým vzděláním. Vyhodnocení testu je prováděno  na základě matematické analýzy, klient tak dostane graf, kde jsou zobrazeny výsledky s vysokou mírou objektivity. Všechny položky v grafu jsou srozumitelně popsány, a tak se nemůže stát, že by někdo výsledkům neporozuměl.

Detailní srovnání WORKtestu s dotazníky

Psychodiagnostika WORKtest je silnou zbraní velkých firem

MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET NÁŠ SOFTWARE PSYCHODIAGNOSTIKY?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Česká verze

English version

Русская версия