Česky

Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

Vývoj a výzkum WORKtestu

Samotný vývoj metody se datuje od roku 1994 metodou tužka-papír. Po celou dobu vývoje byly prováděny nejrůznější benchmarkingové a validizační studie. Od počátku svého vývoje byl test, později software implementován do firemní praxe, a tím maximálně přizpůsobován potřebám a požadavkům klientů a uživatelů. Naše práce, přístupy a postupy byly a nadále jsou zákaznicky orientované a vstřícné. Nepostrádají odbornost, flexibilitu a profesionalitu. Psychodiagnostika a její výstupy maximálně uspokojují potřeby pracovního trhu, HR manažerů a všech, kteří se zaměřují na práci s lidským kapitálem, firemními hodnoty a budování firmy.

Vývoj WORKtestu

Představujeme vám stěžejní milníky vývoje psychometriky, mapující klíčové oblasti:

1994 Počátek vývoje
použití projektivní metody tužka-papír se zaměřením na osobnost a základními tvary psychogeometrie. Celkem bylo protestováno 1500 respondentů, kdy byly výsledky později použity pro validizační studie.
1996 Začátek odborného vývoje projektivní metody
(5 + 1 tvar, kombinace s více metodami, jak projektivními, tak i dotazníky). Celkem bylo protestováno 900 respondentů, kdy byly výsledky později použity pro validizační studie.
2000 Přidávání a ověřování dalších tvarů, práce s mnoha respondenty nejvíce ozbrojené složky (v té době jsme zkoušeli 15 obrazů). Plné využití projektivní metody (tužka-papír) v poradenské praxi v oblasti lidských zdrojů. Celkem bylo protestováno 4125 respondentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2002 Začátek vývoje psychodiagnostického softwaru WORKtest, odborná stáž v USA a práce se standardy populace v USA. Celkem bylo protestováno 700 respondentů, kdy byly výsledky později použity pro validizační studie.
2003 Základní balíček testu obsahoval 30 tvary, ověřování dalších 21 tvarů, studie a workshopy s HR manažery a personalisty různých firem. Tvorba popisu pracovních pozic a základních hodnotících kritérií pro oblast pracující populace a HR. Celkem bylo v roce 2002 a 2003 protestováno 2900 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2004 První spuštění diagnostiky jako psychodiagnostického softwaru WORKtest s 51 tvary, jako uceleným systémem, vytváření katalogů pozic a měření vhodnosti na standardní pracovní pozice. Tvorba a vývoj rozšířených hodnotících kritérií pro 6 hlavních škál. Celkem bylo již on-line protestováno 1200 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2005 1. upgrade psychodiagnostického systému, přidání dalších pracovních pozic a hodnotících kritérií včetně seřazení do jednotlivých škál – rozšíření do 8 škál – základních výkonových auditů přidání bloku o morální a rizikové chování. Sjednocení sekcí pro oblast pracovní populace, dále školní populace a dorostu a sekce pro veřejnost (pro firmy, jednotlivce a studenty). Zavádění systémových uživatelských prvků pro klienty. Celkem bylo již on-line protestováno 1057 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace. 
2006 2. upgrade systému, vytváření kompetenčních modelů klientem na základě hodnotících kritérií včetně grafické úpravy výstupů (reportů). Rozšíření systémových uživatelských prvků pro klienty. Vývoj sekce pro studenty a dorost. Celkem bylo již on-line protestováno 1350 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí) + 750 respondentů z řad studentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2007 3. upgrade systému, redesign hodnotících kritérií a vývoj dalších položek pro oblast bezpečnosti, spolehlivosti, loajality a korupční odolnosti. Zavedení jazykových mutací AJ, později RJ.
Celkem systém pracuje s 300 hodnotícími kritérii v 8 hlavních škálách a 2.000 pracovními pozicemi ve 21 oborech činnosti. Pracovní pozice se nadále dle potřeby rozšiřují.  Celkem bylo již on-line protestováno 1207 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí) + 150 respondentů z řad studentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2008 Vývoj modulu funkcionality bechmarkingu (recruitment, team benchmarking, development a cross benchmarking), implementace speciálních bloků, které umožňují měřit výkon a chování v meziškálách. Vše v grafické podobě. Zavádění systémových uživatelských prvků pro klienty.  Celkem bylo již on-line protestováno 2503 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí) + 50 respondentů z řad studentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2009 1. obsáhlá expertní validizace psychodiagnostiky – všechny části, zavedení norem populace, redesign textů, přidávání nových výstupů – SWOT analýzy.  Celkem bylo již on-line protestováno 2156 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí) + 190 respondentů z řad studentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2011 2. obsáhlá expertní validizace psychodiagnostiky, dílčí upgrade, revize norem populace, spuštění norem do centrální části všech výstupů a auditů.  Stáž v USA, zaměření se na průzkum a analýzy rizikové faktory chování mezi kontinenty. Zaměření na vybrané oblasti morálních hodnot ve vztahu k rizikovému chování. Ověřování systému softwaru a jeho funkcionalit. Celkem bylo již on-line protestováno 2010 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2012 Veřejné spuštění testu Korupční odolnosti. Ukončení vývoje psychodiagnostiky zavedením metod vzdělávání a rozvoje, týmových rolí a postojů k angažovanosti a budování firmy. Zavedení procesních map kompetencí – tvorba pro klienta. Tvorba sekce diagnostiky řidiče z povolání. Celkem bylo již on-line protestováno 1900 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2013 Firemní studie pro klienta se zaměřením na pozice, výkon, chování, zátěž, korupční odolnost a motivaci. Tvorba nástroje
i-recruitment do sekce benchmarking. Komplexní studie zaměřená na korupční odolnost zaměstnanců strojírenské společnosti s výslednou zprávou pro klienta. Celkem bylo již on-line protestováno 2050 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2014 Upgrade jazykových mutací, upgrade kompetenčních modelů s možností vlastního editování, další dílčí ověřování, zavádění systémových uživatelských prvků pro klienty.Celkem bylo již on-line protestováno 1410 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2015 Upgrade systému, rešerše validizačních studií, evaluace, další validizační studie, studie korupčního chování klienta, dále klientské studie se zaměřením na klíčové ukazatele a hodnoty firmy a DNA firmy a další. Zavedení možnosti použití metody 360 na základě výsledků testů včetně reportů, ověřování v praxi. Celkem bylo již on-line protestováno 1470 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2016 Příprava materiálů pro odborné publikace, tvorba dalších souvisejících nástrojů Retain Tool – nástroj pro HR (propracovaný ekonomický kalkulátor pro řízení nákladů na výměnu, či rozvoj zaměstnance).  Od poloviny roku 2016 souběžně používáme další testy (D2 – R, SPARO, Hand – test, NEO–PI–R, MMPI – 2) a korelujeme jejich výsledky se závěry WT. Celkem bylo již on-line protestováno 2050 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2017 Tvorba a validizační studie sekce diagnostiky řidiče s uloženým zákazem řízení a vybodovaní řidiči. Tvorba sekce diagnostiky Zbrojní průkazy. Zahájení studie Civilizační nemoci – predispozice jedince. Validizační studie WORKtest – test SPARO. Zavedena možnost krátké grafické znázornění výsledků testování. Zařazení korelace WT s dotazníkem SPIDO. Prozatím  bylo on-line protestováno 1501 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace. Celkem k dnešnímu roku protestováno on-line více jak 21300 respondentů + 10125 tužka-paír z let 1994-2004 ( n/měsíčně =1721 respondentů).

Vývoj psychodiagnostiky  metodika, benchmarkingové studie, projekty, partnerská sekce

Mgr. Eva Urbanová

Mgr. Eva Urbanová, autor

Má přes dvacet let praxe v oboru inženýringu lidských zdrojů (ILZ) a je autorkou unikátního on-line psychodiagnostického softwarového programu WORKtest. Tento program efektivně spojuje pracovní psychodiagnostiku a komplexní služby v HR v oblasti měření potenciálu osobnosti pro firemní praxi a management lidských zdrojů. Na začátku, v roce 1996 jsem si položila 5 základních otázek, na které jsem hledala odpověď.

  1. Jak najít nejvhodnější kandidáty do firem?
  2. Jak je udržet ve firmě?
  3. Jak snížit fluktuaci na minimum a jaké faktory chování ji ovlivňují?
  4. Jak vše propojit v jedno řešení?
  5. Jak dosáhnout komplexity, přehlednosti, jednoduchosti a přesnosti?

"V té době se začínaly používat dotazníkové formy i pro pracovní oblast, avšak chyběl ucelený nástroj, který by poskytovat jakékoliv ucelené nástroje. Tím pádem vzniklo řešení jít vývojem takové psychometriky, která by to umožňovala a zároveň poskytovala nemožnost stylizace. Takovým řešením byl vývoj projektivní metody do softwarového nástroje, který na trhu nebyl. Tímto milníkem se začala psát éra vývoje aplikace WORKtest."

Odborný poradce pro psychometriku WORKtest  výzkum, statistiku a validizační studie

Doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

Doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Působí na fakultě sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, jako ředitel ústavu aplikované psychologie. Dlouho se věnuje otázkám kvality psychodiagnostických nástrojů, jejich validity, reliability a norem s využitím Klasické teorie testů (Classical Test Theory) a Teorie odpovědi na položku (Item Response Theory). Výzkumně se věnuje psychodiagnostickým nástrojům různých typů: projektivní testy, sebeposuzovací nástroje, posuzovací škály, výkonové testy. Publikačně i prakticky se věnuje otázkám kvality psychodiagnostických nástrojů v různých oblastech: v pracovní i organizační psychologii, poradenské psychologii, psychologii osobnosti a psychologii zdraví.

"Dlhodobo sa venuje otázkam kvality psychodiagnostických nástrojov, ich validity, reliability a noriem s využitím Klasickej teórie testov (Classical Test Theory) a Teórie odpovede na položku (Item Response Theory). Výskumne sa venuje psychodiagnostickým nástrojom rôznych typov: projektívne testy, sebaposudzovacie nástroje, posudzovacie škály, výkonové testy. Publikačne aj prakticky sa venuje otázkam kvality psychodiagnostických nástrojov v rôznych oblastiach: v pracovnej a organizačnej psychológii, poradenskej psychológii, psychológii osobnosti, a psychológii zdravia. V praxi má skúsenosti s výberom zamestnancov pri používaní online psychodiagnostiky prevažne v oblasti hodnotenia a rozvoja osobnosti, motivácie a schopností uchádzačov, ako aj s aplikovaní Rogersovho Prístupu zameraného na človeka v aplikácii pre pracovné vzťahy." 

zpět