Česky

Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

Vývoj a výzkum WORKtestu

.Samotný vývoj metody se datuje od roku 1994 metodou tužka-papír. Od počátku svého vývoje byl test, později software implementován do firemní praxe, a tím maximálně přizpůsobován potřebám a požadavkům klientů a uživatelů. Naše práce, přístupy a postupy byly a nadále jsou zákaznicky orientované a vstřícné. Nepostrádají odbornost, flexibilitu a profesionalitu. Psychodiagnostika a její výstupy maximálně uspokojují potřeby pracovního trhu, HR manažerů a všech, kteří se zaměřují na práci s lidským kapitálem, firemními hodnoty a budování firmy.

  • V průběhu celého vývoje psychometriky WORKtest, byly a jsou prováděny nejrůznější studie pro standardizaci metody WORKtest. V níže popisném uvádíme souhrnný přehled podle jednotlivých let pro vybrané druhy studií.
  • Na dalších studiích pracujeme.
  • Rovněž se zaměřujeme na maximální využití metodiky, kde jseme spustili  i veřejsnot dostupné formy výstupů - viz e-shop.

V sekci vývoj uvádíme pro přehled veřejnosti pouze dílčí závěry některých studií. Plný obsah máme k dispozici.

Vývoj WORKtestu

Představujeme vám stěžejní milníky vývoje psychometriky, mapující klíčové oblasti:

1994 Počátek vývoje
použití projektivní metody tužka-papír se zaměřením na osobnost a základními tvary psychogeometrie. Celkem bylo protestováno 1500 respondentů, kdy byly výsledky později použity pro validizační studie.
1996 Začátek odborného vývoje projektivní metody
(5 + 1 tvar, kombinace s více metodami, jak projektivními, tak i dotazníky). Celkem bylo protestováno 900 respondentů, kdy byly výsledky později použity pro validizační studie.
2000 Přidávání a ověřování dalších tvarů, práce s mnoha respondenty nejvíce ozbrojené složky (v té době jsme zkoušeli 15 obrazů). Plné využití projektivní metody (tužka-papír) v poradenské praxi v oblasti lidských zdrojů. Celkem bylo protestováno 4125 respondentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2002 Začátek vývoje psychodiagnostického softwaru WORKtest, odborná stáž v USA a práce se standardy populace v USA. Celkem bylo protestováno 700 respondentů, kdy byly výsledky později použity pro validizační studie.
2003 Základní balíček testu obsahoval 30 tvary, ověřování dalších 21 tvarů, studie a workshopy s HR manažery a personalisty různých firem. Tvorba popisu pracovních pozic a základních hodnotících kritérií pro oblast pracující populace a HR. Celkem bylo v roce 2002 a 2003 protestováno 2900 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2004 První spuštění diagnostiky jako psychodiagnostického softwaru WORKtest s 51 tvary, jako uceleným systémem, vytváření katalogů pozic a měření vhodnosti na standardní pracovní pozice. Tvorba a vývoj rozšířených hodnotících kritérií pro 6 hlavních škál. Celkem bylo již on-line protestováno 1200 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2005 1. upgrade psychodiagnostického systému, přidání dalších pracovních pozic a hodnotících kritérií včetně seřazení do jednotlivých škál – rozšíření do 8 škál – základních výkonových auditů přidání bloku o morální a rizikové chování. Sjednocení sekcí pro oblast pracovní populace, dále školní populace a dorostu a sekce pro veřejnost (pro firmy, jednotlivce a studenty). Zavádění systémových uživatelských prvků pro klienty. Celkem bylo již on-line protestováno 1057 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace. 
2006 2. upgrade systému, vytváření kompetenčních modelů klientem na základě hodnotících kritérií včetně grafické úpravy výstupů (reportů). Rozšíření systémových uživatelských prvků pro klienty. Vývoj sekce pro studenty a dorost. Celkem bylo již on-line protestováno 1350 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí) + 750 respondentů z řad studentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2007 3. upgrade systému, redesign hodnotících kritérií a vývoj dalších položek pro oblast bezpečnosti, spolehlivosti, loajality a korupční odolnosti. Zavedení jazykových mutací AJ, později RJ.
Celkem systém pracuje s 300 hodnotícími kritérii v 8 hlavních škálách a 2.000 pracovními pozicemi ve 21 oborech činnosti. Pracovní pozice se nadále dle potřeby rozšiřují.  Celkem bylo již on-line protestováno 1207 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí) + 150 respondentů z řad studentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2008 Vývoj modulu funkcionality bechmarkingu (recruitment, team benchmarking, development a cross benchmarking), implementace speciálních bloků, které umožňují měřit výkon a chování v meziškálách. Vše v grafické podobě. Zavádění systémových uživatelských prvků pro klienty.  Celkem bylo již on-line protestováno 2503 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí) + 50 respondentů z řad studentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2009

Obsáhlá expertní validizace psychodiagnostiky – všechny části, zavedení norem populace, redesign textů, přidávání nových výstupů – SWOT analýzy.  Celkem bylo již on-line protestováno 2156 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí) + 190 respondentů z řad studentů, výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.

V období 2009 a 2011 byla zjišťována spolehlivost výsledků WORKtestu® v rámci zkoumání test-retestové reliability (intra – rater reliabilita). Spolehlivost testovali jsme pro 300 kriterií z 8 auditů: Morální stabilita, Interpersonální schopnosti a dovednosti, Obchodní schopnosti a dovednosti, Výkonové předpoklady, Psychická stabilita, Styly myšlení, Motivace, Rizika a limity. Celkem bylo zahrnuto 1678 respondentů. opětovný průzkum byl proveden přes 6 týdnů. Korelační koeficient mezi prvním a druhým testování u různých stupnic byl v rámci 0,86-0,94.

Výsledkem je, že pokud opakovaně měříme spolehlivým nástrojem stabilní a neměnící se hodnoty, pak dosažené výsledky jsou relativně stabilní a neměnné, pokud se stav testovaného výrazně nezměnil.

2011

Obsáhlá expertní validizace psychodiagnostiky, dílčí upgrade, revize norem populace, spuštění norem do centrální části všech výstupů a auditů.  Stáž v USA, zaměření se na průzkum a analýzy rizikové faktory chování mezi kontinenty. Zaměření na vybrané oblasti morálních hodnot ve vztahu k rizikovému chování. Ověřování systému softwaru a jeho funkcionalit. Celkem bylo již on-line protestováno 2010 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.

Validizace metody WORKtestu® pomocí metody shody (sebe-posuzovatele s WORKtestem® a mezi sebe-posuzovatelem a posuzovateli navzájem). Validizace byla provedena pro výsledky diagnostiky WORKtestu®, které byly využity pro sestavení kompetenčních modelů a obsahovaly 245 kritérií na vzorku 79 lidí který pracovali v jedné organizaci.
Výsledkem je, že průměrná shoda skupiny všech hodnotitelů se shodovaly s výsledky Worktestu® činila 88 %. Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi rozptyly a průměry těchto skupin, což znamená, že se při určování míry shody účastníci výsledků neodlišovali. Zároveň celková korelace výsledků činila 0,51 (p <0,05). Výsledky vzájemně spolu korelují a je potvrzen vzájemný vztah míry shody mezi skupinami hodnotitelů. Kappa koeficient také potvrdil významnost shody u skupin hodnocení. Tato validizační studie prokázala, že WORKtest® je v měření spolehlivý.

2012

Veřejné spuštění testu Korupční odolnosti. Ukončení vývoje psychodiagnostiky zavedením metod vzdělávání a rozvoje, týmových rolí a postojů k angažovanosti a budování firmy. Zavedení procesních map kompetencí – tvorba pro klienta. Tvorba sekce diagnostiky řidiče z povolání. Celkem bylo již on-line protestováno 1900 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.

Studie: 1. Výzkum společnosti. Výzkum proběhl na vzorku 700 respondentů na základě dobrovolné a otevřené aplikace www.testy-korupce.cz se zájmem zjistit o sobě míru korupční odolnosti. Výsledkem byla zpětná vazba respondentů, zda se s výsledky ztotožňují, v jaké míře a zda rizikové faktory chování odpovídají skutečnostem. Dílčím cílem výzkumu byla deskriptivní analýza rizikového potenciálu různých skupin zaměstnanců se zaměřením na spolehlivost a korupční odolnost. Okruhy auditu korupční odolnosti jsou: 1) korupční odolnost, spekulace, manipulace, klientelismus, úplatkářství, 2) morální stabilita, etika, důvěryhodnost, 3) psychická stabilita, 4) motivace. Základní podoba auditu korupční odolnosti obsahuje 32 kritérií.
Výsledkem byl průzkum, který ukázal, že nejvíce inklinující k rizikového chování muži a ženy ze středního managementu, a nejméně muži TOP managementu.

Studie: 2. Výzkum zjištění míry shody se samotnými výsledky WORKtestu®. Výzkumnému šetření bylo podrobeno na 240 zaměstnancích působících na klíčových pracovních pozicích středního a TOP managementu. Výzkum obsahoval dvě fáze: 1) Psychometrické šetření pomocí metody WORKtest® (N = 240), 2) 360° zpětnou vazbu (N = 89). Dílčím cílem výzkumu byla deskriptivní analýza rizikového potenciálu zaměstnanců se zaměřením na spolehlivost a korupční odolnost, dále na zjištění míry shody se samotnými výsledky WORKtestu®.
Výsledkem je, že celková shoda mezi skupinami hodnotitelů činí 94,2 %, což je údaj, kdy výsledky považujeme za validní a můžeme z výsledků usuzovat na jednotlivé kvality.

2013 Firemní studie pro klienta se zaměřením na pozice, výkon, chování, zátěž, korupční odolnost a motivaci. Tvorba nástroje
i-recruitment do sekce benchmarking. Komplexní studie zaměřená na korupční odolnost zaměstnanců strojírenské společnosti s výslednou zprávou pro klienta. Celkem bylo již on-line protestováno 2050 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2014 Upgrade jazykových mutací, upgrade kompetenčních modelů s možností vlastního editování, další dílčí ověřování, zavádění systémových uživatelských prvků pro klienty.Celkem bylo již on-line protestováno 1410 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.
2015

Upgrade systému, rešerše validizačních studií, evaluace, další validizační studie, studie korupčního chování klienta, dále klientské studie se zaměřením na klíčové ukazatele a hodnoty firmy a DNA firmy a další. Zavedení možnosti použití metody 360 na základě výsledků testů včetně reportů, ověřování v praxi. Celkem bylo již on-line protestováno 1470 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace. Příprava vývoje nového produktu pro veřejnost (Partnerské vztahy).

Studie: Psycho lingvistické studie verbální asociace (N = 8072). Cílem studie bylo vybrat soubor vysokofrekvenční slovních asociací (základ) mezi všechny skupiny slovních asociací na obrázky, které tvoří podněty testu. Tento základ, při plnění některých kritérií, je validním souborem skupinových sémantické univerzální asociací obrázků.
Vzorek studie se skládá z 8072 respondentů. Celkový počet slovních asociací je 50090. Poté, co jsme udělali kategorizaci slovních asociací, dostali jsem validní slovní asociace popisy každého tvaru z testu a mohli je porovnat s popisy tvarů, které jsme na začátku udělali s odborníky. Zpráva čítá 229 standardních stránek a slouží pro vnitřní potřebu a použití při standardizaci WORKtestu a vytváření nových profilů či auditu.
Výsledkem je zjištění, že popisy jednotlivých tvarů z testu se shodují se slovními asociacemi.

2016

Příprava materiálů pro odborné publikace, tvorba dalších souvisejících nástrojů Retain Tool – nástroj pro HR (propracovaný ekonomický kalkulátor pro řízení nákladů na výměnu, či rozvoj zaměstnance).  Od poloviny roku 2016 souběžně používáme další testy (D2 – R, SPARO, Hand – test, NEO–PI–R, MMPI – 2) a korelujeme jejich výsledky se závěry WT. Celkem bylo již on-line protestováno 2050 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.

Studie: 1. Nálezy ke vztahu mezi obchodníky a obchodními a prodejními kompetencemi (N = 1322).
Audit obchodních a prodejních dovedností a schopností (ucelený soubor 36 měřených kriterií) se jeví jako dostatečně validní pro diferencování obchodníků a předvídání, kdo má výborné, a naopak nedostatečné předpoklady k úspěšnému výkonu povolání v obchodním oboru.

Studie: 2. Nálezy ke vztahu mezi TOP managementem a administrativními pracovníky a manažerskými a administrativními schopnostmi a dovednostmi (N = 894).
Ne všechny položky jsou významné pouze pro výkon manažerské funkce. Manažeři skórují významně výše v jim určených položkách týkajících se plánování aktivit a komunikačních schopností. Při studiu položky Patnáctero asistentky ale zjistíme, že hlavním indikátorem jsou organizační dovednosti a koncepční přístup k práci, což se řadí mezi manažerské kompetence.
Výsledkem je, že studie prokázala, že zkoumané položky jsou dostatečným diskriminujícím nástrojem rámcového diagnostikování klíčových manažerských schopností a dovedností.

Studie: 3. Nálezy ke vztahu mezi humanitním a technickým zaměřením a vybranými položkami prosociálního chování a na klienta orientovaný přístup (N = 1066).
Ze zjištěných nálezů lze vyvodit značnou odlišnost skupiny humanitně zaměřených oborů a povolání od technicky zaměřených oborů vysokou dovedností navázat kontakt, emoční inteligencí, empatií, zákaznickou orientací a vstřícným přístupem k druhým, ochotou pomocí a uměním efektivně motivovat druhé, sociální zralostí, kolegialitou, nestranností, ohleduplností a přátelskostí, schopností koučování. Humanitně zaměření jedince také dokážou lépe argumentovat. Položky Emocionální zralost a Věcná a konstruktivní komunikace nevykazují signifikantní rozdíly.

Výsledkem je, že studie prokázala to, že postižení tohoto profilu výsledků se jeví jako dostatečně validní pro předvídání těch, kteří ovládají schopnosti a dovednosti signifikantní pro výkon pomáhajících profesí.

2017

Tvorba a validizační studie sekce diagnostiky řidiče s uloženým zákazem řízení a vybodovaní řidiči. Tvorba sekce diagnostiky Zbrojní průkazy. Zahájení studie Civilizační nemoci – predispozice jedince. Validizační studie WORKtest – test SPARO. Zavedena možnost krátké grafické znázornění výsledků testování. Zařazení korelace WT s dotazníkem SPIDO. Prozatím  bylo on-line protestováno 1501 respondentů (nejčastěji z firemního prostředí), výsledky byly později použity pro validizační studie a normy populace.

V současné době proběhlo nastavení stupnic Auditu Worktest SPARO. Aplikace námi vyvinutých algoritmů umožňuje dosáhnout korelace mezi položkami v Auditu Worktest SPARO a testem SPARO, která je 0,56–0,98.
Výsledkem je, že WORKtest lze spolehlivě používat místo dotazníku SPARO pro skupinu řidičů.

rámci studie byli rozšířené popisy tvarů, které jsou zahrnuty v testu. Do popisu byly přidány významné korelace s testy MMPI–2, d2–R, SPARO a Test apercepce ruky.
Závěrem lze konstatovat možnost vytváření nových profilů či auditu na základě spojení výše uvedených metodik.

Vývoj Partnerský vztahy. Test se zaměřuje na kombinaci 5 základních rovin (Osobnost, Psychika, Vztahy, Sexuální chování a Rizikové faktory chování), které jsou seřazeny do 24 různých kritérií. více: www.partnerstest.cz
Výsledkem je zjištění, že v první verzi metodiky korelace mezi položkami testu nejsou mezi sebou v rozporu, a rovněž se prokázalo, že nejsou v rozporu ani s teoretickým modelem, který je základem testu. Korelace mezi jednotlivými položkami a základními rovinami jsou silné a jsou v rozmezí 0,55-0,87. Korelační koeficient ukazuje na hodnoty vztahů proměnné mezi sebou: 0,50 a více – podstatná až velmi silná, 0,70 a více – velmi silná. Pro studii jsme použili vzorek (N = 12000).

Studie: 1. Shluková analýza. V této studii jsme analyzovali údaje WORKtestu, testu SPARO a testu D-2 u 214 řidičů (profesionální, vybodovaný a se zákazem řízeni). Shluková metoda byla realizována ve dvou fázích: Wardova metoda, a pak metoda K-průměr s předem stanoveným počtem shluků. Shluková analýza byla provedena pro pětischlukové řešení. Analýza umožňuje rozlišit 5 clusteru, co poukazuje na schopnost testu rozlišovat mezi problémových řidičů. Shluk 1 lze interpretovat jako Psychická a emoční stabilita, odolnost a zralost. Shluk 2 popisují integrované osobnost. Shluk 3 popisují zvláštnosti chování problémových řidičů z Agresivity. Shluk 4 se týká Abnormální osobnosti problémových řidičů. Shluk 5 poukazuje na zvláštnosti chování Lehkomyslnou totožnosti řidiče.
Výsledkem je, že schopnost WORKtestu umožňuje rozlišit různé skupiny řidičů k projevům rizikového chování na silnici.
 
Studie: 2. Audit bezpečnosti a rizikových faktorů u řidičů (N = 214). Plánovaný výzkum pro rok 2017-2018 je 700 respondentů. Výzkum probíhá. Byl analyzován vztah mezi typem řidiče a jeho rizikovostí. Výsledky profesionálních a rizikových řidičů jsme porovnávali mezi sebou pomocí t – testů.Smyslem bylo zjistit predikční validitu zjišťovaných rizikových faktorů.Z nálezů jsou evidentní výrazné signifikantní rozdíly mezi profesionálními a rizikovými řidiči v rizikových faktorech Impulzivita, Intenzivní prožívání a záliba v adrenalinu, Lehkomyslnost a neodpovědnost, Roztěkanost, roztržitost a nesoustředěnost, Sklon k užívání návykových a psychotropních látek, Spoléhání na náhodu a nedbalost, Tendence se předvádět a Únavový syndrom, syndrom vyhoření. Rizikové faktory Impulzivita, Intenzivní prožívání a záliba v adrenalinu, Spoléhání na náhodu nedbalost a Tendence předvádět s únavovým syndromem a pocitem vyhoření. Lze tedy vyvodit příznačnou odlišnost rizikových řidičů od profesionálních ve výše vyjmenovaných položkách, což jsou právě rizika, kvůli kterým řidiči ztrácí svá řidičská oprávnění.
Výsledkem je, že schopnost WORKtestu umožňuje rozlišovat rizikové řidiče od profesionálních.

Celkem k dnešnímu roku bylo protestováno přes 31.000 respondentů. V on-line více jak 21500 respondentů + 10125 tužka-paír z let 1994-2004.

PROJEKT: www.partnerstest.cz  bude od 10.12. 2017 spuštěn pro veřejnost. Sledujte nás.

Vývoj psychodiagnostiky  metodika, benchmarkingové studie, projekty, partnerská sekce

Mgr. Eva Urbanová

Mgr. Eva Urbanová, autor
Má přes dvacet let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), víceoborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně. V oblasti aplikované psychologie působí od roku 2000. Je autorkou unikátního on-line psychodiagnostického systému WORKtest (více na www.worktest.cz), který efektivně spojuje pracovní i osobnostní psychodiagnostiku a poskytuje komplexní služby pro řízení lidských zdrojů v jednom softwaru. Tato psychometrika pracuje i pro veřejný sektor, zejména pak i pro oblast školní a dospívající populace, zaměřuje se rovněž na jednotlivce, rozvoj, vztahy, studium a další oblasti. Eva se dlouhodobě věnuje oblasti syndromu vyhoření a únavy, pracuje s energetickým potenciálem jedinců i skupin. Nadále se zabývá vývojem, v současné době se věnuje oblasti vztahů a civilizačních nemocí.

V roce 1996 jsem si položila 5 základních otázek, na které jsem hledala odpověď.

  1. Jak najít nejvhodnější kandidáty do firem?
  2. Jak je udržet ve firmě?
  3. Jak snížit fluktuaci na minimum a jaké faktory chování ji ovlivňují?
  4. Jak vše propojit v jedno řešení?
  5. Jak dosáhnout komplexity, přehlednosti, jednoduchosti a přesnosti?

"V té době se začínaly více používat dotazníkové formy i pro pracovní oblast, avšak chyběl ucelený nástroj, který by poskytoval komplexitu. Tím pádem vzniklo řešení jít vývojem takové psychometriky, která by to umožňovala, a zároveň eliminovala stylizaci. Takovým řešením byl vývoj projektivní metody, který na trhu nebyl. Tímto milníkem se začala psát éra vývoje psychodiagnnostického nástroje a později, softwaru WORKtest." 

Odborný poradce pro psychometriku WORKtest  výzkum, statistiku a validizační studie

Doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

Doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Působí na fakultě sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, jako ředitel ústavu aplikované psychologie. Dlouho se věnuje otázkám kvality psychodiagnostických nástrojů, jejich validity, reliability a norem s využitím Klasické teorie testů (Classical Test Theory) a Teorie odpovědi na položku (Item Response Theory). Výzkumně se věnuje psychodiagnostickým nástrojům různých typů: projektivní testy, sebeposuzovací nástroje, posuzovací škály, výkonové testy. Publikačně i prakticky se věnuje otázkám kvality psychodiagnostických nástrojů v různých oblastech: v pracovní i organizační psychologii, poradenské psychologii, psychologii osobnosti a psychologii zdraví.

"Dlhodobo sa venuje otázkam kvality psychodiagnostických nástrojov, ich validity, reliability a noriem s využitím Klasickej teórie testov (Classical Test Theory) a Teórie odpovede na položku (Item Response Theory). Výskumne sa venuje psychodiagnostickým nástrojom rôznych typov: projektívne testy, sebaposudzovacie nástroje, posudzovacie škály, výkonové testy. Publikačne aj prakticky sa venuje otázkam kvality psychodiagnostických nástrojov v rôznych oblastiach: v pracovnej a organizačnej psychológii, poradenskej psychológii, psychológii osobnosti, a psychológii zdravia. V praxi má skúsenosti s výberom zamestnancov pri používaní online psychodiagnostiky prevažne v oblasti hodnotenia a rozvoja osobnosti, motivácie a schopností uchádzačov, ako aj s aplikovaní Rogersovho Prístupu zameraného na človeka v aplikácii pre pracovné vzťahy." 

Odborný psycholog, psychometrika - výzkum, statistika, validizační studie, projekty evaluace

Viktor PasnichenkoMgr. Viktor Pasnichenko
Vystudoval jednooborovou psychologii na Lomonosově univerzitě v Moskvě a dopravní psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Psychologii se věnuje přes 30 let, 20 let oblasti vzdělávání a koučinku. Kromě příruček pro učitele psychologie je autorem více než 50 věděckých publikací. Jeho specializací jsou projektivní metody, vícerozměrné metody psychometriky, zabývá se také psychologickým poradenstvím a psychoterapií.

"V mé práci jako psycholog a učitel psychologie, při psaní článků jsem se velmi často rozhodl řešit problémy, kterým se nikdo nevěnoval, byla to pro mě vždy výzva. To mi umožnilo používat nové metody a přístupy v praktické práci, výuce a ve studiích." 

 

zpět