Zapomněl(-a) jste heslo?

Energetické aspekty činnosti mládeže (genderové rozdíly)

Soubor a metodika

Analýza byla provedena na vzorku 285 probandů, kterými byli studenti škol ve veku 8-18 let. Vyšetřeni byli v diagnostickým systémem WORKtest. V rámci výzkumu jsme porovnali dvě skupiny: chlapci (N=165) a děvčata (N=120).

Pro analýzu jsme zvolili audit “Energetický potenciál – dítě a student“, který se skládá z 37 kritérií zařazených do následujících 6 částí:

 • Interpersonální oblast, dynamika, ambice (5 kriterií);
 • Motivace, pobídky, stimuly (2 kriteria);
 • Myšlení a koncentrace pozornosti (3 kriteria);
 • Omezení výkonu, limity, prokrastinace, deprivace, strach, úzkost (14 kriterií);
 • Psychická stabilita, energetický potenciál, práce pod stresem (10 kritérií);
 • Výkon, iniciativa, vytrvalost (3 kriteria).

Analýza (srovnání) výsledků obou skupin byla provedena porovnáním průměrného percentilu Mann-Whitney U – Testem v programu Statistica.

 

Cílem bylo nalézt v jednotlivých ukazatelích vzájemný vztah mezi probandy a popsat výsledky v oblastech únavy, omezení výkonu, limity chovaní a vlastnosti projevu energetického potenciálu u subjektů různého pohlaví ve věku 8-18 let.

 

Výsledky

V tabulkách č. 1 a 2 uvádíme kritéria, které nevykazují statisticky významné rozdíly mezi skupinami probandů (chlapci a děvčata). Znamená to, že i když máme různé průměry ve skupinách, podle zákonů statistiky se skupiny mezi sebou neliší (obě sledované skupiny jsou v kritériích rovnocenné).

 

V tabulce č. 1 jsou hodnotící kritéria uspořádána v sestupném pořadí. Z toho vidíme, že nejsilnějšími limity chovaní se ukazují v syndromu chronické únavy, agrese a prokrastinace. Nejslabšími se pak ukázaly obavy z učitele a strachu z vyjádření.

 

Tabulka č. 1. Omezení výkonu, limity chovaní

Ukazatele – hodnotící kritéria pro výzkum

Chlapci

Děvčata

Syndrom chronické únavy

55,22

54,65

Agrese

50,08

52,83

Prokrastinace

46,94

45,62

Frustrace

44,42

43,69

Strach ze selhání

42,91

41,98

Negativismus

38,96

41,58

Ovlivnitelnost okolím

38,35

40,93

Obavy z hodnocení

36,35

36,89

Obavy ze školy

34,05

32,37

Obavy z učitele

28,42

32,18

Strach z vyjádření

24,26

22,13

 

V tabulce č. 2 jsou hodnotící kritéria rovněž uspořádána v sestupném pořadí. Z toho vidíme, že dívky a chlapci mají vysokou energii mentální. Probandy více motivují seberealizace, zvládání nepříznivých situací a práce v měnícím se prostředí. Nejméně motivuje ochota pomoci.

 

Tabulka č. 2. Motivace, pobídky, stimuly

Ukazatele – hodnotící kritéria pro výzkum

Chlapci

Děvčata

Seberealizace

57,5

57,24

Energie mentální (rozumová)

56,63

54,27

Zvládání nepříznivých situací

56,4

56,12

Práce v měnícím se prostředí

55,6

56,92

Dynamika (aktivita)

55

57,87

Rychlá orientace v problému

54,81

52,98

Práce pod stresem

53,27

56,91

Koncentrace pozornosti

51,37

50,13

Pružné myšlení

51,11

50,21

Sebenáhled

50,89

53,74

Energie fyzická (vitalita)

50,85

53,63

Sebekontrola a sebeřízení

50,59

48,4

Stres – Eustres

50,16

50,35

Sebemotivace

48,23

49,66

Energie (emočně-psychická)

47,26

45,08

Ochota pomoci

35,06

32,55

 

Všechny ostatní kritéria ukázala statisticky významné rozdíly mezi výsledky chlapci a děvčata. Podrobně viz grafy dále.

 

Z grafu č. 1 a 2 vidíme, že ambice a entuziasmus u děvčat vykazuje vyšší hodnoty, avšak vytrvalost není tak silná jako u chlapci.

Graf č. 1. Interpersonální oblast: ambice, entuziasmus

 

Graf č. 2. Výkon, iniciativa, vytrvalost

 

U chlapců se projevuje vyšší míra vyrovnanosti a sebedůvěry, zatímco u dívek je vyšší sebenáhled – realistický pohled na sebe sama (graf č. 3).

 

Graf č. 3. Psychická stabilita, energetický potenciál

 

Pokud vezmeme v úvahu omezení, pak děvčata vykázala vyšší míru škodlivého stresu, úzkosti (plachosti), což se projevuje i v kritériu strádání (graf č. 4).

 

Graf č. 4. Omezení výkonu (limity): prokrastinace, deprivace, strach, úzkost

Závěry:

 1. Závěrem lze podle výsledků studie konstatovat, že jako nejsilnější limity omezení výkonu pro populaci chlapci a děvčata vykázaly syndrom chronické únavy, agrese a prokrastinace. Na druhé straně se mezi nejslabší limity omezení výkonu řadí obavy z učitele a strach z vyjádření. Tato kritéria nevykazují statisticky významné rozdíly mezi skupinami probandů (chlapci a děvčata).
 2. Výzkumem bylo dále zjištěno, že smíšenou skupinu probandů (chlapci a děvčata) nejvíce motivují seberealizace, zvládání nepříznivých situací a práce v měnícím se prostředí. Tuto skupinu probandů nejméně motivuje ochota pomoci.
 3. Z výzkumu je patrné, že ambice, entuziasmus a iniciativa u děvčat větší, avšak děvčata mají nižší míru vytrvalosti.
 4. U chlapců se projevilo vyšší míra vyrovnanosti a sebedůvěry, zatímco u děvčat je sebenáhled (realistický pohled na sebe) vyšší než u kluků. Studie naznačuje, že iniciativu projevují více děvčata, ale chlapci vykazují vyšší míru vytrvalosti a odolnosti.
 5. Pokud vezmeme v úvahu omezující či zatěžující faktory, pak děvčata vykázala vyšší míru škodlivého stresu, úzkosti (plachosti), což se projevuje i v samotném strádání (deprivaci).

Cílem výzkumu bylo nalézt v jednotlivých ukazatelích vzájemný vztah mezi probandy a popsat výsledky v oblastech únavy, omezení výkonu, limity chovaní a vlastnosti projevu energetického potenciálu u subjektů různého pohlaví ve věku 8-18 let.

Závěrem lze konstatovat, že syndrom chronické únavy doprovázejí projevy agrese, prokrastinace, frustrace, strach ze selhání a negativismus, při nízkých obavách z učitele a strachu z vyjádření. Toto zjištění je stejně charakteristické jak pro chlapce, tak pro děvčata.
 

zpět