🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Energetické aspekty činnosti mládeže (genderové rozdíly)

recruitment
kouč a assessment

SOUBOR A METODIKA

Analýza byla provedena na vzorku 285 probandů, kterými byli studenti škol ve veku 8-18 let. Vyšetřeni byli v diagnostickým systémem WORKtest. V rámci výzkumu jsme porovnali dvě skupiny: chlapci (N=165) a děvčata (N=120).

Pro analýzu jsme zvolili audit “Energetický potenciál – dítě a student“, který se skládá z 37 kritérií zařazených do následujících 6 částí:

Analýza (srovnání) výsledků obou skupin byla provedena porovnáním průměrného percentilu Mann-Whitney U – Testem v programu Statistica.

Cílem bylo nalézt v jednotlivých ukazatelích vzájemný vztah mezi probandy a popsat výsledky v oblastech únavy, omezení výkonu, limity chovaní a vlastnosti projevu energetického potenciálu u subjektů různého pohlaví ve věku 8-18 let.

Výsledky

V tabulkách č. 1 a 2 uvádíme kritéria, které nevykazují statisticky významné rozdíly mezi skupinami probandů (chlapci a děvčata). Znamená to, že i když máme různé průměry ve skupinách, podle zákonů statistiky se skupiny mezi sebou neliší (obě sledované skupiny jsou v kritériích rovnocenné).

 

V tabulce č. 1 jsou hodnotící kritéria uspořádána v sestupném pořadí. Z toho vidíme, že nejsilnějšími limity chovaní se ukazují v syndromu chronické únavy, agrese a prokrastinace. Nejslabšími se pak ukázaly obavy z učitele a strachu z vyjádření.

Tabulka č. 1. Omezení výkonu, limity chovaní

Ukazatele – hodnotící kritéria pro výzkum Chlapci Děvčata
Syndrom chronické únavy
55,22
54,65
Agrese
50,08
52,83
Prokrastinace
46,94
45,62
Frustrace
44,42
43,69
Strach ze selhání
42,91
41,98
Negativismus
38,96
41,58
Ovlivnitelnost okolím
38,35
40,93
Obavy z hodnocení
36,35
36,89
Obavy ze školy
34,05
32,37
Obavy z učitele
28,42
32,18
Strach z vyjádření
24,26
22,13

V tabulce č. 2 jsou hodnotící kritéria rovněž uspořádána v sestupném pořadí. Z toho vidíme, že dívky a chlapci mají vysokou energii mentální. Probandy více motivují seberealizace, zvládání nepříznivých situací a práce v měnícím se prostředí. Nejméně motivuje ochota pomoci.

Tabulka č. 2. Motivace, pobídky, stimuly

Ukazatele – hodnotící kritéria pro výzkum Chlapci Děvčata
Seberealizace
57,5
57,24
Energie mentální (rozumová)
56,63
54,27
Zvládání nepříznivých situací
56,4
56,12
Práce v měnícím se prostředí
55,6
56,92
Dynamika (aktivita)
55
57,87
Rychlá orientace v problému
54,81
52,98
Práce pod stresem
53,27
56,91
Koncentrace pozornosti
51,37
50,13
Pružné myšlení
51,11
50,21
Sebenáhled
50,89
53,74
Energie fyzická (vitalita)
50,85
53,63
Sebekontrola a sebeřízení
50,59
48,4
Stres – Eustres
50,16
50,35
Sebemotivace
48,23
49,66
Energie (emočně-psychická)
47,26
45,08
Ochota pomoci
35,06
32,55

Všechny ostatní kritéria ukázala statisticky významné rozdíly mezi výsledky chlapci a děvčata. Podrobně viz grafy dále.

Z grafu č. 1 a 2 vidíme, že ambice a entuziasmus u děvčat vykazuje vyšší hodnoty, avšak vytrvalost není tak silná jako u chlapci.

Graf č. 1. Interpersonální oblastambice, entuziasmus

Graf č. 2. Výkon, iniciativa, vytrvalost

U chlapců se projevuje vyšší míra vyrovnanosti a sebedůvěry, zatímco u dívek je vyšší sebenáhled – realistický pohled na sebe sama.

Graf č. 3. Psychická stabilita, energetický potenciál

Pokud vezmeme v úvahu omezení, pak děvčata vykázala vyšší míru škodlivého stresu, úzkosti (plachosti), což se projevuje i v kritériu strádání.

Graf č. 4. Omezení výkonu (limity): prokrastinace, deprivace, strach, úzkost

Závěry:

Cílem výzkumu bylo nalézt v jednotlivých ukazatelích vzájemný vztah mezi probandy a popsat výsledky v oblastech únavy, omezení výkonu, limity chovaní a vlastnosti projevu energetického potenciálu u subjektů různého pohlaví ve věku 8-18 let.

Závěrem lze konstatovat, že syndrom chronické únavy doprovázejí projevy agrese, prokrastinace, frustrace, strach ze selhání a negativismus, při nízkých obavách z učitele a strachu z vyjádření. Toto zjištění je stejně charakteristické jak pro chlapce, tak pro děvčata.

Česká verze

English version

Русская версия