🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Energetické aspekty činnosti mládeže (srovnávací analýza pracujících se studenty)

Srovnávací analýza byla provedena na vzorku 758 probandů, ve věku od 21-26 let, systémem psychodiagnostiky WORKtest, která proběhla v letech 2008-2019.

Cílem srovnávací analýzy bylo zjistit, zda existují nějaké rozdíly, a pokud ano, tak  jaké  a v jakém rozsahu mezi srovnatelnou věkovou skupinou dospívající populace pracujících a studujících osob.

recruitment
assessment

Porovnali jsme dvě skupiny

Pro analýzu jsme zvolili audit “Energetický potenciál – studenti, dorost“, který se skládá z 37 hodnotících kriterií shromážděných do oblastí:

Srovnávací analýza výsledků obou skupin byla provedena porovnáním průměrného percentilu t-testem v programu Statistica.

Výsledky

Obavy z učitele (strach z autorit) neexistují statistické rozdíly mezi skupinami (Tbl. č 1).

Pracující (N=484) Školáci (N=274)
Obavy z učitele (strach z autorit)
19,94
22,12

Všechna ostatní hodnocená kritéria mají statisticky významné rozdíly na úrovni p <0,01, přičemž skóre skupiny studentů je vyšší než u pracující populace. Podrobně na všech stupnicích viz grafy dále.

Motivace, pobídky, stimuly

Interpersonální oblast, dynamika, ambice

Myšlení a koncentrace pozornosti

Psychická stabilita, energetický potenciál, práce pod stresem

Výkon, iniciativa, vytrvalost

Omezení výkonu (limity)

V následující tabulce č. 2 jsou omezení výkonu uspořádána v sestupném pořadí. Z toho vidíme, že největší limity pro studenty jsou syndrom chronické únavy, agrese, prokrastinace, strach ze selhání. Nezanedbatelnými hodnoty jsou frustrace, negativismus, škodlivý stres, ovlivnitelnost okolím, obavy z hodnocení, obavy ze školy či sociální úzkost. Naopak nejnižší hodnoty se projevují v položkách strádání, obavy z učitele a strach z vyjádření se.

Výčet oblasti rizikových faktorů a limitů výkonu Pracující (N=484) Studenti (N=274)
Syndrom chronické únavy (vyčerpanost)
36,14
51,17
Agrese (útočné jednání)
33,86
45,69
Prokrastinace (odkládání úkolů na potom)
32,12
41,04
Strach ze selhání (nenaplňování očekávání okolí)
28,19
40,01
Frustrace (beznaděj, zklamání)
28,74
38,46
Škodlivý stres (distres)
27,26
35,27
Negativismus (vzdor, záporný postoj, opozice)
26,68
33,88
Ovlivnitelnost okolím (emoční nestabilita, labilita)
25,75
32,74
Obavy z hodnocení (testová úzkost)
22,51
32,25
Obavy ze školy (celková úzkost ze školy)
21,09
29,57
Plachost (sociální úzkost)
25,22
29,32
Strádání (deprivace)
19,86
23,67
Obavy z učitele (strach z autorit)
19,94
22,12
Strach z vyjádření (strach ze sebevyjádření)
15,40
19,52

Provedenou analýzou věkově srovnatelného vzorku populace studenti a pracující můžeme konstatovat, že pořadí tří nejvýznamnějších rizikových faktorů v obou skupinách je stejné, je Syndrom chronické únavy, Agrese, Prokrastinace. Současně ve skupině studentů závažnost faktoru Syndrom chronické únavy výrazně převyšuje projev stejného faktoru ve skupině pracujících.

Závěry srovnávací analýzy

Provedenou analýzou věkově srovnatelného vzorku populace studenti a pracující, můžeme konstatovat, že:

Česká verze

English version

Русская версия