🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

PartnersTest - výzkum 2018

recruitment
kouč a assessment

Psychometrické vlastnosti škál PartnersTestu

Souhrn

Úvod: PartnersTest (PT) je komplexní výstup testu ze systému WORKtest. Měří vlastnosti chování, které jsou důležité pro úspěšný vztah v páru muž-žena. PT se skládá z 26 položek, které popisují vlastnosti jednotlivce v oblastech: Psychika, Vztahy, Rizikové faktory chování, Osobnost v Sexuálním chování. Celkové skóre představuje percentil, který vyjadřuje, jak se jednotlivec umístil mezi probandy, kteří tvoří statistický vzorek (N = 10 078), nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než on.

Cíl: Cílem této studie je určení psychometrických vlastností PartnersTestu.

Soubor a metodika: Analýza psychometrických parametrů PT byla provedena na vzorku 10 078 probandů, kteří byli vyšetřeni systémem WORKtest (průměrný věk 37,1, rozpětí 18-78 let). Byla určena vnitřní konzistence bloku (škál) PartnersTestu pomocí Cronbachova alfa (N = 10 078), test‑ retest reliabilita (N = 326 respondentů ve věku od 21 do 76 let, průměrný věk 40,4).

Výsledky: Získané výsledky jsou uvedeny v tabulkách pod č. 1-5 níže. Cronbachovo alfa (α) bylo stanoveno v rozmezí od 0,77 (Osobnost v sexuálním chování), 0,78 (Vztahy), 0,81 (Rizikové faktory chování) a 0,92 (Psychika), což svědčí pro velmi dobrou vnitřní konzistenci metodiky (tabulka č. 1).

  • Korelace mezi jednotlivými položkami jsou uvedeny v tabulkách č 2-5, ze které je patrné, že všechny korelace mezi položkami jsou kladné a statisticky významné, přičemž se pohybují v rozmezí 0,36-0,87.
  • Rovněž korelace mezi jednotlivými položkami a celkovým skórem dosahovaly dostatečně vysokých hodnot pro vzorek 10 078 jedinců (probandů). Z toho je zjevné, že všechny položky zapadají do daného konceptu a není nutné žádnou z nich vypustit či nahradit.
  • Test‑ retest reliabilita byla určena pomocí koeficientu korelace mezi dvěma testováními na vzorku 326 probandů. Výsledná hodnota korelačního koeficientu mezi celkovými součty z testu a re-testu byla: Psychika r = 0,59, Vztahy r = 0,61, Rizikové faktory chování r = 0,51, Osobnost v sexuálním chování r = 0,60.

 

Závěr: PartnersTest prokázal celkově dobré psychometrické vlastnosti – dobrou míru vnitřní konzistence a test‑ retest reliability.

Klíčová slova: Partnerský vztahy, psychometrické vlastnosti, Cronbachovo alfa, reliabilita, validita.

Tabulka 1 Vnitřní konzistence bloku PartnersTestu (N = 10 078)

Tabulka 2 Vnitřní konzistence bloku “Psychika“ PartnersTestu (N = 10 078)

Tabulka 3 Vnitřní konzistence bloku “Vztahy“ PartnersTestu (N = 10 078)

Tabulka 4 Vnitřní konzistence bloku “Rizikové faktory chování“ PartnersTestu (N = 10 078)

Tabulka 5 Vnitřní konzistence bloku “Osobnost v Sexuálním chování“ PartnersTestu (N = 10 078)

Česká verze

English version

Русская версия