🔥 Nejprodávanější psychodiagnostika nově i pro veřejnost

Psychometrické standardy pro dopravně psychologické vyšetření

recruitment
assessment

Objektivita.

Je nutná objektivita administrátora, hodnocení a interpretace. Test je objektivní, když jeho výsledky jsou nezávislé na osobě, která test předkládá a která jej vyhodnocuje.

Reliabilita

Označuje spolehlivost, se kterou test měří to, co měří. Jde o přesnost měření bez ohledu na to, co test měří. Měly by být k dispozici různé aspekty reliability např. vnitřní konzistence testu, test retest reliabilita (tu vyjadřujeme koeficientem korelace, přičemž jeho hodnota u kvalitního testu nemá klesnout pod 0,8). Ekvivalenci zjišťujeme metodou paralelních testů. Výsledky různých verzí téhož testu, sejmutých bezprostředně po sobě nebo v krátkém časovém odstupu navzájem korelujeme a získáme tak koeficient ekvivalence. Vnitřní konzistence testu je dána mírou homogenity položek, resp. jednotlivých částí testu a je zjišťována korelací jednotlivých položek na dvě poloviny (tzv. metoda půlení – split half method).

Validita

Platnost testu vypovídá o jeho praktické užitečnosti. Validita udává, zda test skutečně měří to, co měřit má. Je korelací mezi testem a vnějším kritériem. Empirická (praktická) validita udává pravděpodobnost shody mezi výsledkem testu na jedné straně a tím, co máme pomocí testu zjistit u zkoumané osoby na druhé straně. Testové výsledky tedy srovnáváme s externím kritériem (což je proměnná, kterou chceme testem diagnostikovat nebo predikovat). Např. vnějším kritériem testu, který je zaměřen na odhalování tzv. „úrazových osobností“ by byl počet úrazů, ke kterým u nich skutečně došlo. Vnějším kritériem může být i jiný test, jehož psychometrické vlastnosti jsou již bezpečně ověřeny. V tom případě jde o validitu kongruentní.

Paralelní (souběžná) validita udává, nakolik test účinné zjišťuje současný stav. Mezi výsledky testu a vnějším kritériem není buď žádný nebo jen velmi malý časový odstup.

Predikční (prognostická) validita je pravděpodobnost shody mezi výsledkem testu a chováním zkoumané osoby po daném časovém odstupu. Udává, jak účinně je možno předpovídat na základě daného testu, neboť kritérium v době administrace metody ještě neexistuje.

Pojmová (teoretická, konstrukční) validita určuje, které psychologické kvality test měří. Vyjadřuje stupeň shody mezi výsledkem testu a implikacemi teorie o povaze měřeného znaku osobnosti. Někdy pro zjišťování jisté vlastnosti neužíváme jednoho testu, ale celého souboru metod. V tom případě jde o souhrnnou validitu.

Shrnutí:

Dopravně psychologický výzkum a praxe jsou běžné v celé Evropě. Evropské země se liší v tom, zda v nich existují Asociace dopravní psychologie, specifická legislativa a v tom, zda je vyžadován odborný výcvik. Existuje široká škála dopravně psychologických aktivit. Jen málo zemí má pro hodnocení způsobilosti k řízení v zákoně jasně specifikované psychologické dimenze. Odvozením z různých mezinárodních směrnic doporučuje TPI psychometrické standardy pro testy používané v dopravně psychologickém hodnocení.

Česká verze

English version

Русская версия