🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Validizační studie pro škály Úzkost a Deprese (WORKtest a MMPI-2)

recruitment
kouč a assessment

Úvod

Komplexní výstup testu ze systému WORKtest umožňuje měřit vlastnosti chování, které se vztahují k patologickému chování a rizikovým faktorům osobnosti. Tato kritéria jsou shromažďována ve speciálním RISK auditu, zaměřeném na rizikové faktory chování jedince. Faktory lze využít i v jiných reportech, které komplexní psychodiagnostika WORKtest v podobě nejrůznějších kompetenčních modelech nabízí. Celkové skóre představuje percentil, který vyjadřuje, jak se jednotlivec umístil mezi probandy, kteří tvoří statistický vzorek (N = 10 078).

Cíl

Cílem této práce, pojímanou jako „studie“, je prozkoumat kriteriální validitu nejrůznějších hodnotících položek WORKtestu, které popisují různé aspekty problémového až rizikového chování jedince.

Soubor a metodika

Výzkumný soubor tvořilo 170 probandů (věk M = 38,6; SD = 9,85), dobrovolníci, účastníci poradenství a lidé, kteří dělali psychologické testování pro získání povolení na zbrojní průkaz. Výzkumné šetření probíhalo od září 2016 do listopadu 2018.

V této studii je analyzována kriteriální souběžná validita, která je stupněm shody v daném časovém období mezi výsledky postupu testování v systému WORKtest s již ověřeným testem MMPI-2, a konkrétně jeho proměnnými, které popisují oblast vnitřních symptomů. Tyto rysy osobnosti v systému WORKtest tvoří parametry rizikového chování.

V naší studii jsme použili MMPI-2 (verze 2013), adaptovaný na české populaci skupinou pod vedením Karla Netíka a vydané Hogrefe – Testcentrum.

Při analýze validity WORKtestu prostřednictvím korelace s jiným, známým a standardizovaným testem vzniká problém shody kritérií dvou různých testů. Aby se minimalizovalo toto rozlišení jsme použili kritéria WORKtestu, které mají jednoznačný popis a jsou v souladu s kritérii testu MMPI-2. Pro ilustraci funkce WORKtestu jsme vypočítali korelace mezi těmito vlastnostmi: Úzkost a Depresi.

Ke zjištění validity jsme použili výpočet Pearsonovy korelační koeficientů. V tabulkách č 1-2 zobrazeny korelace, které jsou větší hodnoty 0,30, což podle de Vausa (2002) ukazuje na střední a více závislost mezi proměnnými.

Výsledky

V tabulce č. 1 je uvedená korelace mezi WORKtestem a MMPI jsme uvedli taky stupnici testu MMPI, které zobrazují různé projevy úzkosti. To položky: ”A“ (situační úzkost Podle K. Netika, c. 57), ANX (generalizovaná Úzkost), Pt (Psychastenie, kde podle Směrnici testu MMPI úzkost se projevuje jako vlastnost osobnosti).

Jak vidíme z tabulky Úzkost ve WORKtestu koreluje s MMPI téměř stejně jako „Úzkostní“ stupnice testu MMPI (A, ANX a Pt). Je zřejmé, že hodnoty korelace se liší, ale ve prospěch validity říká, že všechny tyto korelace jsou dostatečně silné a to, co pozitivní a negativní příznaky korelace WORKtestu a MMPI nejsou navzájem v rozporu.

V tabulce č. 2 je uvedená korelace mezi WORKtestem a MMPI jsme uvedli taky stupnici testu MMPI, které zobrazují různé projevy depresi. To položky: ”D“ (depresi) a ”D-O“ (Subjektivní deprese).

Jak vidíme z tabulky Depresi v WORKtestu koreluje s MMPI téměř stejně jako stupnice Depresi testu MMPI (D a D-O). Ve prospěch validity říká, že všechny tyto korelace jsou dostatečně silné a to, co pozitivní a negativní příznaky korelace WORKtestu a MMPI nejsou v rozporu s navzájem.

Tabulka 1
Korelace mezi “Úzkost“ jako problémové chování (WORKtest) a MMPI-2 (N = 170)

Tabulka 2
Korelace mezi “Depresi“ jako problémové chování (WORKtest) a MMPI-2

Závěr

Získané výsledky poukazují na vysokou míru korespondence škál Úzkosti a Depresi WORKtestu se škálami testu MMPI-2. To může být důkazem kriteriální souběžné validity těchto škál WORKtestu. Znamená to, že WORKtest prokázal celkově dobrou validitu ve škálách Úzkosti a Depresi.

Literatura

Netík, K. (2013). The Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2: rozšířené české vydání. Praha: Testcentrum

Podle Vaus, D. A. (1990): Surveys in Social Research. Unwin Hyman, London, p.182. In. Mareš, P. Rabušic, L. (2002): Měření (síly) asociace mezi dvěma spojitými proměnnými: korelační koeficienty a grafy.

Česká verze

English version

Русская версия