Zapomněl(-a) jste heslo?

PartnersTest - výzkum 2018

Psychometrické vlastnosti škál PartnersTestu

Souhrn

Úvod: PartnersTest (PT) je komplexní výstup testu ze systému WORKtest. Měří vlastnosti chování, které jsou důležité pro úspěšný vztah v páru muž-žena. PT se skládá z 26 položek, které popisují vlastnosti jednotlivce v oblastech: Psychika, Vztahy, Rizikové faktory chování, Osobnost v Sexuálním chování. Celkové skóre představuje percentil, který vyjadřuje, jak se jednotlivec umístil mezi probandy, kteří tvoří statistický vzorek (N = 10 078), nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než on.

Cíl: Cílem této studie je určení psychometrických vlastností PartnersTestu.

Soubor a metodika: Analýza psychometrických parametrů PT byla provedena na vzorku 10 078 probandů, kteří byli vyšetřeni systémem WORKtest (průměrný věk 37,1, rozpětí 18-78 let). Byla určena vnitřní konzistence bloku (škál) PartnersTestu pomocí Cronbachova alfa (N = 10 078), test‑ retest reliabilita (N = 326 respondentů ve věku od 21 do 76 let, průměrný věk 40,4).

Výsledky: Získané výsledky jsou uvedeny v tabulkách pod č. 1-5 níže. Cronbachovo alfa (α) bylo stanoveno v rozmezí od 0,77 (Osobnost v sexuálním chování), 0,78 (Vztahy), 0,81 (Rizikové faktory chování) a 0,92 (Psychika), což svědčí pro velmi dobrou vnitřní konzistenci metodiky (tabulka č. 1).

  • Korelace mezi jednotlivými položkami jsou uvedeny v tabulkách č 2-5, ze které je patrné, že všechny korelace mezi položkami jsou kladné a statisticky významné, přičemž se pohybují v rozmezí 0,36-0,87.
  • Rovněž korelace mezi jednotlivými položkami a celkovým skórem dosahovaly dostatečně vysokých hodnot pro vzorek 10 078 jedinců (probandů). Z toho je zjevné, že všechny položky zapadají do daného konceptu a není nutné žádnou z nich vypustit či nahradit.
  • Test‑ retest reliabilita byla určena pomocí koeficientu korelace mezi dvěma testováními na vzorku 326 probandů. Výsledná hodnota korelačního koeficientu mezi celkovými součty z testu a re-testu byla: Psychika r = 0,59, Vztahy r = 0,61, Rizikové faktory chování r = 0,51, Osobnost v sexuálním chování r = 0,60.

Závěr: PartnersTest prokázal celkově dobré psychometrické vlastnosti – dobrou míru vnitřní konzistence a test‑ retest reliability.

Klíčová slova: Partnerský vztahy, psychometrické vlastnosti, Cronbachovo alfa, reliabilita, validita.

Tabulka 1
Vnitřní konzistence bloku PartnersTestu (N = 10 078)

Průměrná Směrodatná odchylka Cronbachův koeficient alfa
Psychika 28,54 6,90 0,9279
Vztahy 17,45 4,48 0,7823
Rizikové faktory chování 10,39 4,27 0,8117
Osobnost v sexuálním chování 19,69 4,99 0,7658

Tabulka 2
Vnitřní konzistence bloku “Psychika“ PartnersTestu (N = 10 078)

Psychika Maximální hodnota Průměrná Směr. odchylka Špičatost Šikmost Korel s průměrem na blok Alfa hodnota, pokud je položka odstraněna
Energetický potenciál (energičnost, dynamika) 8 4,02 1,32 -0,11 -0,22 0,7712 0,7328
Psychická stabilita (schopnost odolávat stresu) 7 2,77 1,14 -0,04 0,09 0,6637 0,7521
Sebedůvěra, sebevědomí (sebeúcta) 7 3,04 1,24 -0,23 -0,03 0,7602 0,7355
Sebepoznání (sebenáhled-realistický pohled na sebe) 8 3,53 1,21 0,01 -0,01 0,7007 0,7461
Spokojenost (well-being, osobní pohoda) 8 3,26 1,25 -0,05 0,03 0,7605 0,7353
Závislost na partnerovi (submisivita / dominance) 7 2,78 1,11 -0,19 0,10 0,6455 0,7548

Tabulka 3
Vnitřní konzistence bloku “Vztahy“ PartnersTestu (N = 10 078)

Vztahy Maximální hodnota Průměrná Směr. odchylka Špičatost Šikmost Korel s průměrem na blok Alfa hodnota, pokud je položka odstraněna
Komunikace, řešení problémů (priority, kompromisy) 8 3,48 1,23 -0,20 -0,03 0,7945 0,6995
Péče, podpora, pomoc (vstřícnost) 8 3,64 1,19 -0,03 -0,15 0,6017 0,7880
Rozhodování v tísni (zachování chladné hlavy) 7 3,27 1,18 -0,18 -0,15 0,7800 0,7129
Seznamování (smělost, opatrnost) 8 3,22 1,18 -0,16 0,03 0,6924 0,7567
Vztah k dětem (odpovědnost, rozvoj, výchova) 8 3,84 1,30 -0,13 -0,12 0,8031 0,7377
Vztah k penězům (hospodárnost) 7 2,59 1,13 -0,05 0,23 0,3599 0,7877

Tabulka 4
Vnitřní konzistence bloku “Rizikové faktory chování“ PartnersTestu (N = 10 078)

Rizikové faktory chování Maximální hodnota Průměrná Směr. odchylka Špičatost Šikmost Korel s průměrem na blok Alfa hodnota, pokud je položka odstraněna
Impulzivita (podrážděnost, konfliktnost) 7 2,67 1,07 -0,07 0,02 0,5979 0,8231
Návykové látky (otevřenost k závislostem) 7 1,88 1,02 -0,06 0,25 0,8767 0,7279
Nevyzpytatelnost (neprůhlednost, mlžení) 6 1,25 0,95 0,17 0,57 0,6616 0,7961
Prospěchářství (kalkulování na výhody) 5 1,19 0,93 0,08 0,57 0,8049 0,7546
Zvědavost (nutkání prověřovat) 6 1,49 0,96 0,07 0,42 0,6217 0,8074
Žárlivost (podezírání, ulpívání) 6 1,93 1,01 -0,05 0,25 0,7531 0,7718

Tabulka 5
Vnitřní konzistence bloku “Osobnost v Sexuálním chování“ PartnersTestu (N = 10 078)

Osobnost v sexuálním chování Maximální hodnota Průměrná Směr. odchylka Špičatost Šikmost Korel s průměrem na blok Alfa hodnota, pokud je položka odstraněna
Emoční inteligence, porozumění - (empatie, intuice) 7 3,46 1,15 -0,26 -0,13 0,7956 0,6871
Flirtování (harassment, provokování, svádění) 8 3,68 1,26 -0,17 -0,14 0,7014 0,7249
Hodnoty (respekt, úcta, důvěra) 7 2,62 1,10 0,10 0,22 0,5763 0,7571
Samostatnost, iniciativa (aktivita, cílevědomost) 8 3,98 1,36 -0,11 -0,26 0,7884 0,6923
Sexuální vázanost na partnera (věrnost) 7 2,56 1,08 0,03 0,28 0,5061 0,7744
Sexuální vitalita (apetit, činorodost) 7 3,39 1,27 -0,20 -0,22 0,6713 0,7364
zpět