🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Konflikty a konfliktní situace, problémy na pracovišti

recruitment
kouč a assessment

Násilí, agrese a konflikty jsou příznačným rysem lidského chování ve všech dobách. V životě se setkáváme s různými projevy násilí. Liší se od sebe provedením, aktéry i oběťmi, příčinami vzniku, následky, délkou trvání, očekáváním apod.

Jaké jsou příčiny násilí a konfliktů?

Strach, nejistota, obavy, úzkost, bezmocnost, vztek a touha po odplatě. Újma na zdraví, ztráta peněz či majetku, poskvrněná pověst či čest. Trpké zkušenosti a nezřídka doživotní jizvy na duši jsou smutnější důsledky střetu s násilím. To jsou pocity, které v nás setkání s násilím vyvolá.

O tom, co lze považovat za násilí, jak se projevuje, jaké jsou nejčastější příčiny jeho existence, jak je možné se násilí bránit, se vedou rozsáhlé diskuse z řad odborníků věd filosofických, politologických, psychologických, antropologických aj.

Dnes a denně dochází k „zákulisním“ intrikám a pomluvám (nejen na pracovišti), jejichž obětí je nevinný člověk, který by se nikdy nesnížil druhého poškodit.

Agrese a konflikty jsou jednou z forem násilí, které začíná nevinným slovním špičkováním typu: „Vždyť o nic nejde, je to sranda“. Špičkování pozvolna přechází k nadávkám až výhružkám a často končí závažným konfliktem s újmou na zdraví, pověsti, cti a vážnosti.

Věřím, že pro mnohé bude tento článek obohacením, ať již ve formě informací nebo pomocí, pokud se stanete účastníkem konfliktní situace, incidentu nebo jiného druhu násilí.

V tomto článku se podíváme na:

Konflikty a konfliktní situace začínají agresí, ale pozor na intriky, ty jsou obvykle prvním ze spouštěčů konfliktů na pracovišti i v soukromí.

Cílem agrese je zastrašit druhého, zmocnit se objektu zájmu, odstranit ho, nebo jinému zmařit cíle a sobě zajistit společenské výhody.

Zdrojem agresivního chování bývá afekt (zloba, hněv, vztek), neuspokojená (frustrovaná) potřeba, ale i zvyk, který je vždy spojen s podnětovou situací (např. obtěžování). Je dobré uvědomit si, že podstatou agrese bývá často jen převlečený strach.

Konflikt obecně znamená rozpor, současné střetávání protichůdných tendencí. Konflikty jsou vnější a vnitřní.

Interpersonální konflikt vzniká v malých společenských skupinách a je střetem rolí.

Konfliktní situace je proces rozvíjení konfrontačních vztahů mezi účastníky. Má svůj průběh, dynamiku a své uspořádání. Základem konfliktní situace a hybnou silou je násilné jednání.

Incident je zvláštním typem konfliktní situace. Vzniká náhle, má výrazně konfrontační charakter a rychlý průběh. U incidentu je příznačný moment překvapení, kterého iniciátor dosahuje násilným způsobem (nebo pohrůžkou násilí).

Nelze tvrdit, že bez konfliktů se můžeme obejít. To bychom lhali sami sobě. Konfliktní situace mají svůj vývoj a konflikty samy o sobě jsou součástí našeho života. Čím více se vnitřním konfliktům bráníme a popíráme je, tím více odkládáme jejich řešení. Vnitřní konflikty jsou hnací silou našeho chování a jsou úzce propojeny s naším rozhodováním. Neřešené konflikty se odráží v našem chování a promítají se do naší psychiky a stávají se zdrojem interpersonálních konfliktů. V konečném důsledku jsou neřešené konflikty možným zdrojem psychických poruch.

Konflikty vznikají mezi námi a vznikají v nás.
Jde o to naučit se konfliktní situace řešit a umět jím předcházet. Pokud se konflikt vyhrotil, postarat se o co nejmenší újmu a dopad na psychiku a výkon člověka.

Co tvoří konfliktní situaci?

Jak vypadá takový scanning?

Použitím speciální metody testování psychodiagnostickým systémem WORKtest®, který je kromě hodnocení výkonu specificky zaměřený na rizikové faktory osobnosti a prevenci rizikového jednání na pracovišti.

V naší praxi hodnocení se zaměřujeme i na riziková kritéria, která jsou součástí osobnosti, a ve výkonu se projevuji například jako konflikty, pomluvy a intriky na pracovišti, dále manipulace, nátlakové jednání, manipulativní prospěchářství, psychická a emoční stabilita a řada dalších souvisejících kritérií, kterými se měří konflikty na pracovišti, mobbing, bossing, spekulace, harassment a podobně. Z této části auditu osobnosti dokážeme vyhodnotit a změřit až 47 nejrůznějších navzájem provázaných hodnoticích kritérií.

Psychodiagnostický systém WORKtest® jako jediný měří okolo 300 nejrůznějších osobnostních, výkonových a rizikových faktorů jedince včetně morálních, interpersonálních, obchodních a motivačních faktorů.

Upozorňujeme naše čtenáře, že dotazníky (na trhu jich je velké množství) nejsou schopny změřit tato hodnoticí kritéria, ačkoliv se tak tváří a výsledky vykazují v nejrůznějších podobách.

WORKtest® není dotazník, nedá se naučit ani zkreslit. Věřím, že tuto informaci naši čtenáři ocení, neboť mají právo na kvalitní výstupy za jejich investice.

Česká verze

English version

Русская версия