Zapomněl(-a) jste heslo?

Co nabízí WORKtest

Podává komplexní obraz jedince ve 3 stěžejních oblastech:

 • měří vhodnost na pracovní pozice klienta - váha důležitosti 85%
 • měří pracovní výkon - váha  důležitosti 35%
 • měří rizikové faktory a limity výkonu - váha důležitosti 65%
 • + poskytuje nezbytné funkcionality

Co měří a hodnotí psychodiagnostický systém WORKtest

Systém je rozdělen na:

1. Audity  jsou systémem předdefinované komplexní výstupy (reporty), které čítají průměrně 30 - 50 hodnoticích kritérií v dané oblasti:

 1. Morálních hodnot, angažovanosti, loajality, důvěryhodnosti a perspektivy
 2. Interpersonálních oblastí
 3. Obchodních a prodejních dovedností
 4. Výkonových požadavků
 5. Myšlení a koncentrace
 6. Psychickou zátěž a stres
 7. Motivace
 8. Bezpečnosti a rizika
 9. Speciálních auditů: audit loajality, korupční odolnosti a spolehlivosti zaměstnance, psychodiagnostické vyšetření pro řidiče – profesionální, vybodované, řidiče referentských a drážních vozidel vyžadujících právní úpravu, žadatele o zbrojní průkazy, leteckou a lodní přepravu, vrcholové sportovce a další.

2. Kompetenční modely - uživatel je sestavuje z nabídky 300 kritérií sám, podle potřeby a rozsahu

 • KMP – Kompetenční model pozice –  měří vhodnost jedince na konkrétní pracovní pozici.
 • KMV – Kompetenční model výkonu – soubor vybraných schopností, dovedností a způsobilostí jedince, které odrážejí kvalitu výkonu pro profesi.
 • KMR –  Kompetenční model limitů rizik – soubor vybraných hodnot rizikového a kontraproduktivního chování a jeho limitů, které mohou negativně ovlivnit profesní chování a výkon, případně poškodit zaměstnavatele.

Kompetenční modely jsou o rozsahu:

 • 30 kritérií / Basic – vhodné pro rychlý scanning a nižší pozice, talent management
 • 55 kritérií / Standard – vhodné pro střední a vrcholové pozice, či nástupnictví nebo talent management
 • 75 kritérií / TOP – vhodné pro všechny board  a klíčové pozice.

3. Procesní mapy kompetencí výstupy na přání klienta, některé jsou již námi sestavené

 • Mají povahu kompetenčních modelů.
 • Mapují ty oblasti, které v systému standardně nastaveny nejsou.
 • Vytváříme je pro klienty na objednávku např.: obchod a prodej, firemní hodnoty, projektové řízení, talent management mapy výkonu, etické a morální hodnoty apod.

4. Doplňkové výstupy, nezbytné pro kvalitní práci HR manažerů 

 • Metody vzdělávání a rozvoje
 • Motivace, benefity odměny (stimuly výkonu vedoucí ke spokojenosti zaměstnance)
 • Týmové role
 • Měření vnitřních postojů jedince  - Angažovaní, Srdcaři, Výkonní, Schopní a Budovatelé 
 • SWOT analýzy
 • DNA jednotlivců včetně barometru výkonu.

+ Systémové nástroje a funkcionality - slouží pro nejrůznější porovnání a benchmarkingové studie napříč celou firmou, pro jednotlivci i týmy. 

 • BPA® (Benchmark Personal Audit) – je účinný a nenahraditelný nástroj strategického managementu a řízení lidských zdrojů. Tato funkcionalita prezentuje významná podkladová data, která lze poté efektivně a účelně využít jak pro rozvoj zaměstnanců tak firmy jako celku. Náš klient získává strategické informace a výsledky pro HR i vedení společnosti. Získává informace o výkonu a hodnotách lidí a DNA firmy.
 • Zpětná vazba 180/360° – poskytuje komplexní informace o schopnostech, způsobilostech a dovednostech hodnoceného zaměstnance jeho nadřízeným, podřízeným a kolegou na základě výsledků testunikoliv ze sestaveného dotazníku subjektivních pocitů a odpovědí hodnotiteli. Tím získává naše 180/360° významný rozměr a váhu. Hodnocený má šanci porovnávat hodnocení sebe sama s tím, jak ho vidí ostatní. Pozitivním na tomto způsobu hodnocení je mimo jiné účinnější vzdělávání a rozvoj zaměstnance, větší efektivita práce, vyšší vnitřní motivace, angažovanost a agilita.
 • SWOT analýzy – management reporty pro jednotlivce, týmy i vedení. Klient si je sestavuje sám dle potřeby z kompetenčních modelů, či auditů. Oblíbený je například SWOT pro výběrové řízení. Jako každý SWOT obsahuje silné i slabé stránky, možnosti rozvoje, hrozby – rizikové faktory chování. WORKtest® SWOT report je navíc doplněný o motivaci.
 • I-Recruitment – komplexní funkcionalita pro proces náboru a výběrového řízení včetně vložení CV, odesílání e-mailů, pozvánek a odmítacích dopisů, zvaní kandidátů na pohovor, archivaci a zejména měření vhodnosti na pozici (KMP), výkon a rizika (KMV, KMR) podle objednaných modulů. Funkcionalita obsahuje sofistikované katalogy pracovních pozic, kterými uživatel přesně zjistí, jak kandidát vyhovuje dané pozici a jak splňuje očekávání na její vykonávání. Nástroj je propojen na benchmarking pro recruitment, tým, development a cross (napříč všemi výstupy a daty).

Nasloucháme našim klientům a inspirujeme se jejich potřebami

Proto jsou naše výstupy (reporty) následující:

 • věcné – obsahují jasně a věcně nadefinovaná hodnocená kritéria, která jsou nezaměnitelná svým obsahem,
 • přehledné – jsou strukturované podle zvolených škál,
 • srozumitelné – jsou jednoduché, všemi pochopitelné, intuitivní,
 • provázané – vzájemně korelující,
 • smyslové – logicky a barevně odlišené škálami podle intenzity výkonu (šedá, modrá, oranžová, žlutá)
 • doplněné  normou populace – dle věku, oboru, pohlaví.

Výstupy jsou rozděleny do dvou částí psané a grafické, podle toho, co komu vyhovuje:

 • psaná – popis kritérií včetně komentářů s praktickými projevy dovedností v praxi,
 • grafická – název měřeného kritéria, jeho barevná škála intenzity a konkrétní hodnota v %,
 • barometr výkonu - měří kvalitu kandidáta s ohledem na hodnoty, výkon, normu populace, pracovního zařazení včetně potřeb  a metod vzdělávání,
 • závěrečné skóre je součástí reportů včetně porovnání s normou populace, závěrečné hodnoty kvality, zásad a návodu, jak číst výsledky.
 • Výstupů z psychodiagnostiky WORKtest je mnoho, každý klient si je může podle potřeby sestavit sám vlastní výstup v administraci. 

Dokumenty ke stažení

WORKtest_stručně o metodě
zpět