🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Korupce – máme řešení

recruitment
kouč a assessment

V současné době téma číslo jedna – korupce. Propírané každý den, všemi médii a ve všech firmách, úřadech a organizacích. Vynakládá se nemalé úsilí k tomu, aby byl boj s korupcí co nejúčinnější, přitom ekonomické dopady v ČR i například v SR jsou katastrofické, ztráty jdou do miliard.

Firmy se nechávají prověřovat nezávislými audity, aby se staly transparentními, tvoří protikorupční strategie v rámci společenské odpovědnosti a snaží se tyto informace dostat do povědomí svých zaměstnanců. Státní správa jednotlivých zemí má cílené programy, nařízení a další nástroje a páky pro vymýcení korupce. Sestavují se žebříčky a indexy, které měří korupci ve světě.
Analytici odhalili důvody, které vedou k tomuto chování a jednání. Ale přes to všechno se situace nemění k lepšímu, ba spíše naopak, jak ukazují studie a čísla nejen u nás, ale i u našich sousedů v SR.

Světlou výjimkou jsou severské země, které mají nejnižší hodnoty míry korupce, a to konkrétně někde okolo 1,2 %. Na tomto výsledku se podílí politická stabilita, regulace střetu zájmu, fungující veřejné instituce a infrastruktura. A samozřejmě celková morálka obyvatel těchto států, která není nakloněna „nekalým praktikám“.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stabilita státu a spokojenost obyvatel je primárním pilířem pro boj s korupcí. Současné aktivity všech organizací a státu se soustředí na zabezpečování a zamezování tohoto jednání. Zpřísňují se kontrolní mechanismy a přibývají opatření a zákony, čímž se paradoxně zvyšuje povědomí veřejnosti o těchto aktivitách a dává se tak na odiv zranitelnost a bezútěšnost této situace.

Z výsledků hodnocení jednotlivých států vyplývá, že nejvyšší míra korupce je ve státech, které jsou zmítané válkou, politickou nestabilitou a nízkou životní úrovní. Mezi tyto státy patří Somálsko, Afghánistán, Barma a Irák. Motivace jednotlivců žijících v těchto oblastech je snad i pochopitelná, je jí boj o holý život a uspokojení základních životních potřeb. Česká republika se bohužel v posledních letech v tomto žebříčku propadá poměrně nízko. Politická situace a nejistota občanů tomuto jednání jen nahrává.

V korupčním boji se řeší systém, procesy, transakce, transparence, ale opomíjí se důležitý faktor činitele korupčního jednání – člověk, jenž korupci provádí a také je za ní přímo zodpovědný. Je více než důležité se zaměřit na samé jádro problému, tedy na jednotlivce a jeho myšlenkové pochody, na jeho motivy, životní potřeby a jejich uspokojování a s tím související kvalitu života.

Společnosti, které chtějí mít jistotu ve svých zaměstnancích a jejich spolehlivosti, mají nyní možnost zaměřit se na myšlení, chování a jednání jednotlivců. Společnost WORKtest®, zabývající se vyspělou psychodiagnostikou, nabízí účinný nástroj měření korupční odolnosti, který jasně definuje korupční jednání a jeho souvislosti i příčiny. Metodika je natolik účinná, že měří a hodnotí široké spektrum lidských schopností, a to včetně rizikového kapitálu. Jako jedna z mála metodik byla vyvíjena od počátku roku 2000 přímo pro rizikové a korupční jednání, kdy měří a poměřuje celý souhrn specifických rysů jedince, které k tomuto jednání vedou. Vývoj metody byl od počátku koncipován na moderní formy rizikového jednání, což korupce, klientelismus a úplatky bezesporu jsou. WORKtest®, komplexní psychodiagnostický nástroj, toto rizikové chování jednotlivce jasně definuje a měří jeho účinek v čase. Výsledkem měření je celkový profil osobnosti, který nám dá jasný pohled a obraz o tom, zda se jedná o jedince korupčně odolného a stabilního, nebo člověka, který má všechny předpoklady k tomu, aby byl tohoto jednání schopen. Prostřednictvím tohoto nástroje můžete přesně odhalit, díky kterým jedincům vám unikají finanční prostředky. Nemluvte o korupci, ale jednejte, než bude pozdě,než vám vaši zaměstnanci či společníci způsobí nenávratné ztráty.

Česká verze

English version

Русская версия