🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Angažovanost zaměstnanců

Prozkoumání vztahu mezi angažovaností zaměstnanců a jejich produktivitou, loajalitou a vnímáním kariérní perspektivy odhaluje nové perspektivy pro vylepšení pracovního prostředí a podporu celkové výkonnosti firem.

recruitment
assessment

Úvod do studie

V současné době, kdy se podnikatelské prostředí neustále vyvíjí a zvyšuje se konkurence, se stává angažovanost zaměstnanců klíčovým faktorem úspěchu pro každou firmu. Angažovanost nejenže přímo ovlivňuje produktivitu, aktivitu a iniciativu, ale má také zásadní vliv na perspektivu zaměstnanců z dlouhodobého hlediska ve firmě a schopnost efektivně spolupracovat s kolegy. Důležitou roli v angažovanosti hraje Agilita, což je schopnost získaní informace implementovat do praxe. V rámci naší snahy o zlepšení pracovního prostředí a celkové výkonnosti jsme se rozhodli provést studii zaměřenou na analýzu míry angažovanosti a jejího vztahu k ukazatelům výkonu, loajalitě, perspektivě a kolegialitě ve firmě specializující se na zabezpečovací systémy.

 

Cíl studie

Hlavním cílem této studie bylo identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují angažovanost našich zaměstnanců, a zjistit, jak tyto faktory souvisí s jejich výkonností, loajalitou vůči firmě, vnímáním kariérní perspektivy a vztahy s kolegy. Věříme, že pochopení těchto souvislostí nám umožní lépe podporovat naše zaměstnance, zlepšit firemní kulturu a posílit celkovou výkonnost firmy.

 

Metodologie – psychometrika WORKtest

Studie byla provedena na vzorku 160 zaměstnanců napříč různými odděleními a úrovněmi zastoupení ve firmě. Byly použity kvantitativní metody sběru dat a analýzy interních hodnotících reportů psychometriky WORKtest. Data byla analyzována pomocí pokročilých statistických a korelačních technik k identifikaci vzorců a trendů.

 

Očekávání

Očekáváme, že výsledky studie odhalí cenné informace o tom, jak různé aspekty pracovního prostředí a firemní politiky ovlivňují angažovanost našich zaměstnanců. Specificky se zaměříme na identifikaci faktorů, které mají největší vliv na zlepšení výkonnosti, posílení loajality, rozvoj pozitivního vnímání kariérního růstu a podporu kolegiality mezi zaměstnanci.

 

Závěr

Studie odhalila, že angažovanost zaměstnanců není spojena s jejich pocitem loajality vůči firmě. Zjistili jsme, že produktivita, aktivita, iniciativa, kolegialita a podpora flexibilního pracovního prostředí, investice do profesního rozvoje zaměstnanců a uznání jejich úspěchů mají pozitivní vliv na jejich angažovanost a výkonnost.

Korelace mezi angažovaností a ostatními proměnnými ukazuje několik zajímavých vztahů. Zde jsou klíčové poznatky a doporučení pro management:

1. Angažovanost a Perspektiva: Korelace 0,75 naznačuje silný vztah mezi mírou angažovanosti zaměstnanců a jejich vnímáním perspektivy v organizaci. Toto ukazuje, že zaměstnanci, kteří vidí jasnou a pozitivní budoucnost pro svůj kariérní růst v rámci firmy, jsou obvykle více angažovaní ve své práci.

2. Angažovanost a Iniciativa: Korelace 0,73 naznačuje, že zaměstnanci, kteří jsou více angažovaní, mají také tendenci projevovat vyšší míru iniciativy. To ukazuje na pozitivní vztah mezi angažovaností a schopností zaměstnanců přicházet s novými nápady a přistupovat k úkolům s iniciativou.

3. Angažovanost a Aktivita: Korelace 0,74 poukazuje na to, že vyšší úroveň angažovanosti je spojena s vyšší úrovní aktivity zaměstnanců. To znamená, že angažovanější zaměstnanci jsou obecně proaktivnější a více zapojeni do svých úkolů.

4. Angažovanost s Kolegialitou: Pozorujeme pozitivní korelaci mezi angažovaností a kolegialitou 0,53. To naznačuje, že zaměstnanci, kteří se cítí více zapojeni do práce s kolegy, mají vyšší míru angažovanosti, což vede k lepšímu týmovému duchu.  Naopak Angažovanost a loajalita vykazuje slabou korelaci 0,23, což znamená že angažovaní zaměstnanci, nemusí být loajální, spíše naopak.

5. Agilita s Aktivitou: Angažovanost má slabší, ale stále pozitivní korelaci s Agilita 0,47 a silnější korelace je pak Agilita s Iniciativou 0,60. Tento vztah ukazuje, že zaměstnanci, kteří jsou schopni rychle reagovat na změny a jsou iniciativní, mají tendenci být více angažovaní.

6. Perspektiva a Produktivita: Angažovanost je také kladně korelována s perspektivou 0,53 a produktivitou 0,60. Zaměstnanci, kteří vidí perspektivu ve své práci a jsou produktivní, vykazují vyšší míru angažovanosti. Angažovanost a Produktivita: pak má silnou korelaci 0,64.

7. Loajalita a Produktivita (pracovní elán): S korelací -0,007 je tento vztah mezi loajalitou a produktivitou jedním z nejslabších v našich datech. To naznačuje, že míra loajality zaměstnanců k firmě nemusí nutně přímo ovlivňovat jejich denní pracovní elán nebo produktivitu.

Tyto zjištění poskytují cenný vhled do faktorů, které jsou klíčové pro zvýšení angažovanosti a výkonnosti zaměstnanců, a poukazují na oblasti, kde by se měla firma zaměřit při plánování svých strategií pro rozvoj lidských zdrojů a firemní kulturu.

 

Psychometrika WORKtest se zaměřuje rovněž i na pokročilý benchmark dat, který byl použit jako jedno z hledisek pro hloubkovou analýzu angažovanosti a jejího vlivu na výkonnost, loajalitu, perspektivu kariérního růstu a kolegialitu mezi zaměstnanci ve firmě specializující se na zabezpečovací systémy. Tento přístup umožňuje nejen detailně porozumět dynamice v rámci organizace, ale také porovnat její výsledky s průmyslovými standardy a trendy, poskytující práci tak potřebný kontext a směr pro další rozvoj a zlepšování. Vztah Angažovaností vidíme u všech měřených kompetencí, nejmenší vztah je u loajality.

Celou studii a závěrečná doporučení naleznete v dokumentu níže.

Česká verze

English version

Русская версия