🔥 Testy pro veřejnost – dospělí, studenti, žáci, podnikatele, partnerské vztahy

Co ovlivňuje angažovanost zaměstnanců?

recruitment
assessment

Angažovanost ve firmě zabezpečovacích systémů

 

Úvod do studie

V současné době, kdy se podnikatelské prostředí neustále vyvíjí a zvyšuje se konkurence, se stává angažovanost zaměstnanců klíčovým faktorem úspěchu pro každou firmu. Angažovanost nejenže přímo ovlivňuje produktivitu, aktivitu a iniciativu, ale má zásadní vliv na perspektivu zaměstnanců z dlouhodobého hlediska ve firmě a schopnost efektivně spolupracovat s kolegy. Důležitou roli v angažovanosti hraje Agilita, což je schopnost získaní informace implementovat do praxe. V rámci naší snahy o zlepšení pracovního prostředí a celkové výkonnosti jsme se rozhodli provést studii zaměřenou na analýzu míry angažovanosti a jejího vztahu k ukazatelům výkonu, loajalitě, perspektivě a kolegialitě ve firmě specializující se na zabezpečovací systémy.

Cíl studie

Hlavním cílem této studie bylo identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují angažovanost našich zaměstnanců, a zjistit, jak tyto faktory souvisí s jejich výkonností, loajalitou vůči firmě, vnímáním kariérní perspektivy a vztahy s kolegy. Věříme, že pochopení těchto souvislostí nám umožní lépe podporovat naše zaměstnance, zlepšit firemní kulturu a posílit celkovou výkonnost firmy.

Metodologie – psychometrika WORKtest

Studie byla provedena na vzorku 160 zaměstnanců napříč různými odděleními a úrovněmi zastoupení ve firmě. Byly použity kvantitativní metody sběru dat a analýzy interních hodnotících reportů psychometriky WORKtest. Data byla analyzována pomocí pokročilých statistických a korelačních technik k identifikaci vzorců a trendů.

Očekávání

Očekáváme, že výsledky studie odhalí cenné informace o tom, jak různé aspekty pracovního prostředí a firemní politiky ovlivňují angažovanost našich zaměstnanců. Specificky se zaměříme na identifikaci faktorů, které mají největší vliv na zlepšení výkonnosti, posílení loajality, rozvoj pozitivního vnímání kariérního růstu a podporu kolegiality mezi zaměstnanci.

Závěr a doporučení

Studie odhalila, že angažovanost zaměstnanců není spojena s jejich pocitem loajality vůči firmě. Zjistili jsme, že produktivita, aktivita, iniciativa, kolegialita a podpora flexibilního pracovního prostředí, investice do profesního rozvoje zaměstnanců a uznání jejich úspěchů mají pozitivní vliv na jejich angažovanost a výkonnost.

Na základě těchto zjištění doporučujeme následující kroky pro další zlepšení pracovního prostředí a firemní kultury:

 • Zvýšení investic do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, aby se rozšířily jejich kariérní perspektivy.
 • Zavedení pravidelných hodnocení a uznání výkonu, aby se posílila motivace a loajalita.
 • Podpora týmové práce a kolegiality prostřednictvím teambuildingových aktivit a společenských událostí.
 • Zlepšení interní komunikace a transparentnosti ve firmě, což pomůže zaměstnancům lépe porozumět firemním cílům a jejich roli v dosahování těchto cílů.

Výsledné hodnoty korelací vzájemných proměnných:

Korelace mezi angažovaností a ostatními proměnnými ukazuje několik zajímavých vztahů. Zde jsou klíčové poznatky a doporučení pro management:

1. Angažovanost a Perspektiva: Korelace 0,75 naznačuje silný vztah mezi mírou angažovanosti zaměstnanců a jejich vnímáním perspektivy v organizaci. Toto ukazuje, že zaměstnanci, kteří vidí jasnou a pozitivní budoucnost pro svůj kariérní růst v rámci firmy, jsou obvykle více angažovaní ve své práci.

2. Angažovanost a Iniciativa: Korelace 0,73 naznačuje, že zaměstnanci, kteří jsou více angažovaní, mají také tendenci projevovat vyšší míru iniciativy. To ukazuje na pozitivní vztah mezi angažovaností a schopností zaměstnanců přicházet s novými nápady a přistupovat k úkolům s iniciativou.

3. Angažovanost a Aktivita: Korelace 0,74 poukazuje na to, že vyšší úroveň angažovanosti je spojena s vyšší úrovní aktivity zaměstnanců. To znamená, že angažovanější zaměstnanci jsou obecně proaktivnější a více zapojeni do svých úkolů.

4. Angažovanost s kolegialitou: Pozorujeme pozitivní korelaci mezi angažovaností a kolegialitou 0,53. To naznačuje, že zaměstnanci, kteří se cítí více zapojeni do práce s kolegy, mají vyšší míru angažovanosti, což vede k lepšímu týmovému duchu.  Naopak Angažovanost a loajalita vykazuje slabou korelaci 0,23, což znamená že angažovaní zaměstnanci, nemusí být loajální, spíše naopak.

5. Agilita s aktivitou: Angažovanost má slabší, ale stále pozitivní korelaci s Agilita 0,47 a silnější korelace je pak Agilita s Iniciativou 0,60. Tento vztah ukazuje, že zaměstnanci, kteří jsou schopni rychle reagovat na změny a jsou iniciativní, mají tendenci být více angažovaní.

6. Perspektiva a produktivita: Angažovanost je také kladně korelována s perspektivou 0,53 a produktivitou 0,60. Zaměstnanci, kteří vidí perspektivu ve své práci a jsou produktivní, vykazují vyšší míru angažovanosti. Angažovanost a produktivita: pak má silnou korelaci 0,64.

7. Loajalita a produktivita (pracovní elán): S korelací -0,007 je tento vztah mezi loajalitou a produktivitou jedním z nejslabších v našich datech. To naznačuje, že míra loajality zaměstnanců k firmě nemusí nutně přímo ovlivňovat jejich denní pracovní elán nebo produktivitu.

Tyto zjištění poskytují cenný vhled do faktorů, které jsou klíčové pro zvýšení angažovanosti a výkonnosti zaměstnanců, a poukazují na oblasti, kde by se měla firma zaměřit při plánování svých strategií pro rozvoj lidských zdrojů a firemní kulturu.

Psychometrika WORKtest se zaměřuje rovněž i na pokročilý benchmark dat, který byl použit jako jedno z hledisek pro hloubkovou analýzu angažovanosti a jejího vlivu na výkonnost, loajalitu, perspektivu kariérního růstu a kolegialitu mezi zaměstnanci ve firmě specializující se na zabezpečovací systémy. Tento přístup umožňuje nejen detailně porozumět dynamice v rámci organizace, ale také porovnat její výsledky s průmyslovými standardy a trendy, poskytující práci tak potřebný kontext a směr pro další rozvoj a zlepšování. Vztah Angažovaností vidíme u všech měřených kompetencí, nejmenší vztah je u loajality.

Benchmark dat pro identifikaci Angažovanosti a souvisejících hodnot korelací.

Naše doporučení pro management firmy:

 • Podpora kolegiality a budování týmu: Zvýšení angažovanosti může být dosaženo podporou týmové spolupráce a budováním silných mezilidských vztahů mezi zaměstnanci.
 • Rozvoj loajality: Programy zaměřené na rozvoj loajality, jako jsou programy uznání a odměn, mohou pomoci zvýšit angažovanost zaměstnanců.
 • Podpora iniciativy a aktivity: Poskytování příležitostí pro profesní růst a podpora flexibility v práci může zaměstnance motivovat k vyšší aktivitě a agilitě, což přispívá k jejich angažovanosti.
 • Zaměření na perspektivu a produktivitu: Rozvoj kariéry a poskytování jasných cílů a směrů mohou pomoci zaměstnancům vidět perspektivu ve své práci, což vede k vyšší produktivitě a angažovanosti.

 

Z provedených korelací a analýzy dat lze vyvodit několik dalších zajímavostí, které mají význam pro firemní kulturu a DNA firmy. Tyto informace mohou pomoci vytvořit prostředí, které podporuje angažovanost, spokojenost a produktivitu zaměstnanců.

1. Vytrvalost a odolnost: Korelace mezi angažovaností a vytrvalostí, odolností není tak vysoká jako u jiných faktorů (aktivita, iniciativa) ale stále naznačuje, že zaměstnanci, kteří jsou schopni čelit výzvám a nevzdávají se při prvních překážkách, mají tendenci být více angažovaní. To naznačuje, že odolnost je důležitou součástí firemní kultury, která podporuje angažovanost.

2. Rozdíly v angažovanosti mezi různými skupinami: v této studii se nezabýváme přímým srovnáním mezi demografickými skupinami (např. pohlaví, věk), je důležité si uvědomit, že angažovanost může být ovlivněna různými faktory, včetně osobních a profesních okolností jednotlivců. Pochopení těchto rozdílů může pomoci při vytváření inkluzivnější a podporující firemní kultury.

Doporučení pro firemní kulturu a DNA firmy:

1. Podpora odolnosti a adaptability: Vytvořte programy a iniciativy, které pomáhají zaměstnancům rozvíjet schopnosti odolnosti a adaptability. To může zahrnovat školení zaměřená na rozvoj soft skills, workshopy o zvládání stresu a čas na regeneraci a odpočinek.

2. Rozvoj inkluzivní kultury: Ujistěte se, že vaše firemní kultura respektuje a oslavuje rozmanitost. Inkluzivní kultura, která podporuje otevřenou komunikaci a dává zaměstnancům pocit, že jsou cennou součástí týmu, může výrazně zvýšit angažovanost a spokojenost.

3. Personalizované přístupy: Rozpoznejte individuální potřeby a přání zaměstnanců a nabídněte flexibilní pracovní podmínky a příležitosti pro osobní a profesní růst. Personalizované přístupy k rozvoji a odměňování mohou zlepšit angažovanost a loajalitu.

4. Komunikace a transparentnost: Budujte transparentní komunikaci na všech úrovních organizace. Otevřená komunikace o vize firmy, hodnotách a cílech pomáhá zaměstnancům lépe rozumět své roli ve firmě a cítit se více zapojeni do společných úsilí.

5. Uznání a odměňování: Vyvíjejte systém uznání a odměn, který odráží výkony a příspěvky jednotlivců a týmů. Ocenění zaměstnanců za jejich práci a inovace může posílit pozitivní firemní kulturu a zvýšit celkovou angažovanost.

Implementací těchto doporučení může management podstatně přispět k vytvoření silné a pozitivní firemní kultury, která podporuje angažovanost, spokojenost a výkon zaměstnanců. Je důležité si uvědomit, že změna firemní kultury je proces, který vyžaduje čas, trpělivost a neustálé úsilí.

Pro zaměstnance je stejně důležité, jako pro management, podílet se na budování pozitivní firemní kultury a pracovního prostředí, které podporuje angažovanost a produktivitu. Zde jsou některé klíčové strategie a doporučení, jak zaměstnanci mohou přispět k těmto cílům:

Doporučení pro zaměstnance: 

1. Rozvíjejte mezilidské vztahy: Aktivně se zapojujte do týmových aktivit a podporujte kolegialitu. Budování silných vztahů s kolegy vede k lepší spolupráci a může zvýšit spokojenost v práci.

2. Pracujte na svém osobním rozvoji: Využijte příležitostí pro profesní rozvoj nabízených firmou. Účast na školeních, workshopech a konferencích může zlepšit vaše dovednosti a zvýšit vaši hodnotu pro tým.

3. Podporujte pozitivní komunikaci: Buďte otevřeni a upřímní ve vaší komunikaci. Poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu a buďte otevřeni zpětné vazbě od ostatních.

4. Projevujte iniciativu: Nebojte se přijít s novými nápady a iniciativami. Aktivní přístup k řešení problémů a přinášení inovací může vést k lepší angažovanosti a přispět k celkovému úspěchu firmy.

5. Zachovejte profesionalitu a etiku: Jednejte vždy profesionálně a eticky. Respekt k firemním hodnotám a etickým standardům posiluje důvěru a respekt mezi kolegy a zákazníky.

 

Pro atraktivní vizualizaci angažovanosti, graf zobrazuje průměrnou angažovanost v jednotlivých oborech činnosti s použitím sloupcového grafu, a k tomu přidání linie ukazující počet zaměstnanců v každém oboru, což poskytuje další kontext. Tento typ vizualizace pomáhá porozumět nejen míře angažovanosti, ale také velikosti skupin, nad kterými jsou data shromážděna.

angažovanost zaměstnanců

Interpretace:

 • Průměrná Angažovanost: Vyšší sloupce indikují obory s vyšší průměrnou angažovaností. Tento údaj je klíčový pro pochopení, v kterých oborech se zaměstnanci cítí nejvíce zapojení a motivovaní.
 • Počet Zaměstnanců: Červená čára ukazuje, jak mnoho lidí pracuje v každém z těchto oborů. Vysoké hodnoty naznačují obory s větším počtem zaměstnanců, což může mít dopad na implementaci změn nebo intervencí pro zlepšení angažovanosti.

Na základě analýzy korelací mezi angažovaností zaměstnanců a různými faktory, jako jsou loajalita, perspektiva, kolegialita, aktivita a iniciativa, můžeme odvodit několik klíčových poznatků o firemní kultuře ve firmě specializující se na zabezpečovací systémy.

 

Celkový závěr o firemní kultuře:

Silná vazba na perspektivu a iniciativu: Výsledky ukazují, že firemní kultura podporuje a oceňuje iniciativu a poskytuje zaměstnancům jasnou perspektivu kariérního růstu. Silná korelace mezi angažovaností a těmito faktory naznačuje, že zaměstnanci cítí, že mají prostor a podporu pro rozvoj svých nápadů a kariérní postup.

Zdůraznění aktivity a proaktivního přístupu: Angažovanost je také silně spojena s aktivitou a proaktivním přístupem, což naznačuje, že firma oceňuje zaměstnance, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost a aktivně přispět k úspěchu

organizace. Tato vlastnost firemní kultury podporuje dynamické pracovní prostředí, kde je iniciativa nejen oceňována, ale také očekávána.

Podpora kolegiality a týmové spolupráce: Pozitivní vztah mezi angažovaností a kolegialitou ukazuje, že firemní kultura podporuje spolupráci a dobré vztahy mezi kolegy. Toto je klíčové pro vytváření inkluzivního a podporujícího pracovního prostředí, kde se zaměstnanci cítí jako součást týmu a jsou motivováni k dosahování společných cílů.

Loajalita a produktivita: I když vztah mezi loajalitou a produktivitou nebyl mezi nejsilnějšími korelacemi, důležitost těchto aspektů v rámci firemní kultury nelze podceňovat. Firma by měla nadále hledat způsoby, jak posílit vazbu mezi loajalitou zaměstnanců a jejich denní produktivitou, možná prostřednictvím zlepšení interní komunikace, uznání a odměňování.

Angažovaností zaměstnanců se zabývá i tento článek.

Worktest doporučují i specializované personální agentury

Shrnutí projektu firemní kultury psychometrikou WORKtest

Graf poskytuje přehled o síle korelací mezi angažovaností a různými aspekty firemní kultury, jako je perspektiva a iniciativa, aktivita a proaktivita, kolegialita a týmová spolupráce, a loajalita a produktivita.

 

Na základě provedené detailní studie firemní kultury se zaměřením na angažovanost má firma silnou a pozitivní firemní kulturu, která podporuje angažovanost, iniciativu, aktivitu, perspektivu a kolegialitu. Tato kultura je základem pro vysokou míru zapojení zaměstnanců a jejich výkonnost. Pro další rozvoj a udržení této pozitivní kultury je důležité, aby firma pokračovala v investicích do rozvoje svých zaměstnanců, podporovala otevřenou komunikaci a uznávala úspěchy, čímž dále posílí loajalitu a produktivitu. Firma by také měla být ostražitá vůči jakýmkoli oblastem, které vyžadují zlepšení, a být připravena adaptovat své strategie, aby reagovala na měnící se potřeby svých zaměstnanců a trhu.

ANGAŽOVANOST FIRMY

 • Graf ANGAŽOVANOSTI poskytuje vizualizaci klíčových atributů firemní kultury a angažovanosti ve firmě specializující se na Systémy zabezpečení. Tento radarový graf ukazuje, jak firma skóruje v oblastech perspektivy a iniciativy, aktivity a proaktivity, kolegiality a týmové spolupráce, a loajality a produktivity, což umožňuje komplexní pohled na její hodnoty a prioritní oblasti. I když se v grafu ukazuje určitá asymetrie, z provedených dat to naznačuje, že míra loajality zaměstnanců k firmě nemusí nutně přímo ovlivňovat jejich denní pracovní elán nebo produktivitu.
 • Tyto zjištění poskytují cenný vhled do faktorů, které jsou klíčové pro zvýšení angažovanosti a výkonnosti zaměstnanců, a poukazují na oblasti, kde by se měla organizace zaměřit při plánování svých strategií pro rozvoj lidských zdrojů a firemní kulturu.

 

#angazavonast #spoluprace #tymovaspoluprace #perspektiva #iniciativa #loajalita #produktivita #proaktivita #firemnikultura 

Česká verze

English version

Русская версия