Přihlášení

Zapomněl(-a) jste heslo?

Psychotesty vs WORKtest

Různé psychotesty a srovnání s WORKtestem®

Psychotesty jsou zlidovělým názvem pro psychodiagnostický test neboli metodu, jejímž úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, případně dalších charakteristik individua.

Původně se psychotesty využívaly hlavně v klinické praxi pro stanovení diagnóz, v dnešní době se však stále více rozšiřují do běžné praxe ve firmách a do práce s lidskými zdroji. S psychotesty se tak můžeme setkat u výběrových řízení na volná pracovní místa, nebo při plánování kariéry a identifikaci potřeb pro vzdělávání. Dále pak u různých auditů, které zjišťují motivaci a spolehlivost zaměstnanců, nebo při hodnocení zaměstnanců po určitém časovém období.

Dotazníky versus psychotesty WORKtest®

Dotazníky jsou metody založené na otázkách nebo výpovědích, k nimž se testovaná osoba vyjadřuje a sděluje nám tak, jak si myslí, že by v určité situaci reagovala.
Výsledky dotazníků jsou závislé na schopnosti introspekce testovaného jedince a také na tom, na kolik se rozhodne být upřímný a otevřený. Mimo jiné většina lidí nemá dostatek sebekritiky či nadhledu, aby byli schopni „objektivně“ posoudit sami sebe. Ani validizační škály a tzv. lži skóre nejsou zárukou kontroly správného vyplňování. Dotazníky tedy nehodnotí, jaká vyšetřovaná osoba je, ale jak se vidí, nebo dokonce jaká by chtěla být. Výsledky dotazníků bývají kategorizovány do několika málo hodnotících kritérií, dosáhneme tak omezeného popisu jedince. Výhodou dotazníků sice bývá snadné a rychlé vyhodnocení, ale jsou naprosto nevhodné do oblasti HR, kde většina lidí se snaží budovat svůj dobrý image a ovlivňovat tak dojem ostatních. Výsledky dotazníkového šetření jsou tak velmi zkreslené a jejich přesnost je mezi 45 a 60 %.
WORKtest® je díky svému projektivnímu způsobu práce s metodou psychogeometrie, objektivitě a téměř nulové subjektivitě přesný nad 85 % a výše. Konkrétní závěry validizační studie jsou na 92 %. Záleží na konkrétní položce. Můžeme se proto o něj opřít při našem rozhodování téměř s jistotou a dosáhneme velmi komplexního profilu testovaného jedince.

Výkonové metody a testy schopností versus psychotesty WORKtest®

Výkonové testy jsou zaměřeny na výkon, nikoli na pracovní výkon (energii), ale na úspěch či neúspěch. Mezi ně řadíme testy inteligence, testy paměti, pozornosti nebo zkoušky kreativity.
Výsledky výkonových testů jsou nezávislé na subjektivních úmyslech testované osoby zkreslit výsledek. Dosahují tak poměrně vysoké míry objektivity i z hlediska toho, že je velmi jednoznačná interpretace a nedochází tak ke zkreslení ani interpretem výsledků. Jejich nevýhodou však je velmi úzké zaměření a časová náročnost. Abychom tak poznali některé způsoby myšlení testovaných, tak musí absolvovat dlouhé a náročné testování a získáme tím jen několik charakteristik.
WORKtest® se však zaměřují na celou šíři nejen stylů myšlení, ale i osobnosti a za mnohem kratší dobu se dobereme komplexnějších a přesnějších výsledků.

Projektivní metody versus psychotesty WORKtest®

Projektivní metody konfrontují jedince s podnětovou situací, která je značně neurčitá, málo strukturovaná a existuje možnost značného počtu odpovědí. Tyto metody fungují na principu projekce, kdy to co má člověk uvnitř sebe, své myšlenky a pochody, promítne do nespecifického materiálu a nevědomě tím odhalí své vnitřní charakteristiky.
Většina projektivních metod dosahuje komplexního obrazu testovaného jedince s minimální možností zkreslovat výsledky a to poměrně v krátkém čase administrace testu. Zde ale záleží na zkušenostech psychologa, který výsledky interpretuje a stráví tím většinou mnoho času. Tyto testy jsou velmi subjektivní, a proto výsledky jednoho člověka interpretované dvěma různými psychology nikdy nebudou zcela stejné.
U administrace projektivní metody musí být přítomný psycholog a administrace se většinou dělá individuálně, proto je toto měření poměrně náročné na provedení a čas.
WORKtest® můžeme také zařadit mezi projektivní metody, nicméně v jeho případě se jedná o přesnou matematickou analýzu a grafické zpracování výsledků softwarem. Nedochází tak ke zkreslování, či záměně významu hodnoticího kritéria.  Na výsledky se uživatel může spolehnout. Worktest® je možné administrovat skupinově a nemusí být přítomný psycholog u administrace a ani u vyhodnocení, ačkoli si naše společnost zakládá na tom, aby konzultace s klienty vedli lidé s psychologickým vzděláním. Vyhodnocení testu je prováděno  na základě matematické analýzy, klient tak dostane graf, kde jsou zobrazeny výsledky s vysokou mírou objektivity. Všechny položky v grafu jsou srozumitelně popsány, a tak se nemůže stát, že by někdo výsledkům neporozuměl.

Srovnání WORKtestu® s dotazníky

KOMPARACE DOTAZNÍKY WORKtest® (WT)
Metoda Metoda dotazování založená na schopnosti introspekce. Projektivní metoda, která nezkoumá, jak se subjekt vidí a co o sobě vypovídá, nýbrž jaké jsou jeho nevědomé asociační vzorce.
Objektivita
 • Do vyhodnocení zasahuje subjektivita testované osoby (nedostatečná schopnost sebekritiky)
 • Instrukce a vyhodnocení se zásahem lidského faktoru – instrukce a vyhodnocení nemusí být jednotné a neměnné
 • Míra závislosti metody na subjektu. Subjekt předpovídá adekvátní odpovědi, zkresluje data, aby získal žádoucí výsledky.
 • Do vyhodnocení nezasahuje subjektivita testované osoby
 • Instrukce a vyhodnocení bez zásahu lidského faktoru (neustále vylepšovaná 
 • On-line softwarová verze na trhu od roku 2004)
 • Subjekt nemá možnost odhadnout, které odpovědi jsou žádoucí, odpadá riziko stylizace.
Komplexní obraz testovaného Dotazníky se zabývají pouze určitými faktory/rysy/osobnostní dimenzí na základě sebeobrazu hodnoceného. Nepodávají komplexní obraz testovaného.  WT podává komplexní obraz hodnoceného (kognitivní, konativní a emocionální aspekty osobnosti, výkon, rizikové faktory chování, schopnosti, způsobilosti a dovednosti).
Hloubka obrazu testovaného Dotazníky nejsou schopné proniknout do hlubších struktur osobnosti. Projektivní metoda poskytuje hlubší pohled do vnitřních vrstev a struktur osobnosti účastníka testování.
Měření rizikových faktorů Poněvadž jsou dotazníky založené na kritickém sebenáhledu a introspekci, vhodně
a pravdivě neodhalují rizikové faktory chování a jednání testovaného.
Pomocí projektivní metody lze odhalit rizikové faktory jednání a chování, a to ze dvou důvodů:
 1. testovaný si není vědom skrytých významů tvarů, 
 2. metoda dokáže odhalit podvědomé patologické asociační vzorce.
Měření rizikových faktorů Poněvadž jsou dotazníky založené na kritickém sebenáhledu a introspekci, vhodně a pravdivě neodhalují rizikové faktory chování a jednání testovaného. Pomocí projektivní metody lze odhalit rizikové faktory jednání a chování, a to ze dvou důvodů:
 1. testovaný si není vědom skrytých významů tvarů, 
 2. metoda dokáže odhalit podvědomé patologické asociační vzorce.
Vhodnost použití
u dětí
Dotazníky jsou založeny na výpovědi dítěte, které nemusí být schopno verbalizovat motivační a emoční oblast psychiky. Projekční metoda je u dětí nejpřirozenější cestou k odhalení motivační a emoční oblasti psychiky, které dítě není schopno verbálně vypovědět.
Pracovní aplikace Mnohé dotazníky používané celosvětově nebyly vyvinuty pro personální výběr a pracující populaci. Výjimkou jsou testy Roberta Hogana, avšak nejsou již v dnešní době dostačující vzhledem ke komplexitě. WT je primárně určen pro oblast psychologie práce a pracující populaci. Je specificky vyvíjen pro pracovní trh. Měří výkon, chování, rizikovost i vhodnost kandidáta na konkrétní pracovní pozici. Systém definuje na 2500 pracovních pozic ve 22 oborech činnosti.
Test – retest reliabilita Nejvyšší u HPI 0,86 Pohybuje se od 0,92 (záleží na typu auditu).
Normy Normy jsou zastaralé (např. 16PF) nebo jsou přejaté z jiných zemí. WT disponuje aktuálními normami zaměřené na českou a slovenskou populaci s rozšířením na normy jiných zemí.
Další
 • Nevýhody statického měření, které nepočítá s procesem změny a dynamickým vývojem.
 • Nevýhoda teorií typů, hovoří 
  o preferencích typů jedinců nikoliv 
  o schopnostech a chování.
 • Dlouhý seznam otázek, kde se některé opakují i několikrát, působí na lidskou psychiku únavně a není uživatelsky přívětivý.
 • Dynamický přístup – počítá s procesem změny, sleduje vývoj jedince v čase, je vhodné rozebírání výsledků s jedincem.
 • WT nevytváří typologii lidí. Klade důraz na variabilitu a zaměřuje se na jedinečnost testovaného, a to nejen jeho preference, nýbrž i schopnosti, způsobilosti, dovednosti, a rizikové faktory v chování.
 • Projektivní metody působí hravě a i díky tomuto jsou atraktivnější a uživatelsky příjemnější.

Další informace získáte v dokumentu WORKtest v kostce (níže  ke stažení).

 

WORKtest pro firmy WORKtest pro jednotlivce

WORKtest® v kostce (Angažovanost, výkonnost, a spokojenost Vašich zaměstnanců, PDF, 667 KiB)
Aktuální ceník WORKtest® (2016-aktualni-cenik-worktest.pdf, PDF, 1 MiB)

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás:


zpět